Podnikání

Podnikání

Vznik živnostenského oprávnění

Vyřizuje:

Taťána Pitáková
tel. 544 121 146
e-mail: tatana.pitakova@meuslavkov.cz

Jak začít:

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat živnost, je povinna to ohlásit (u koncesované živnosti požádat o vydání koncese) u kteréhokoliv živnostenského úřadu v České republice. Toto platí i pro oznamování veškerých změn a doplnění ohlášení nebo žádosti, přerušení provozování živnosti, pokračování v provozování živnosti nebo zrušení živnostenského oprávnění na žádost.

Ohlášení živnosti, žádost o koncesi nebo oznamování dalších skutečností je přijímáno na živnostenském úřadě v elektronické podobě výhradně na tiskopise vydávaném Ministerstvem průmyslu a obchodu – na jednotném registračním formuláři.

Výpis z evidence Rejstříku trestů je živnostenský úřad oprávněn si vyžádat elektronickou cestou (tzn. že ohlašovatel/žadatel ho již nepřipojuje k ohlášení či k žádosti).

Jaké doklady s sebou:

Doklady potřebné k ohlášení živnosti či koncese (§§ 46 a 50 z.č. 455/1991 Sb.)

Fyzická osoba připojí k ohlášení spolu s průkazem totožnosti:

 1. je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, postupuje živnostenský úřad stejně jako u občana ČR. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu. Doklady nesmí být starší než 3 měsíce; tento doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti,
 2. je-li občanem jiného státu než státu uvedeného v bodu 1, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
 3. je-li odpovědný zástupce občanem členského státu Evropské unie, předkládá doklady podle bodu 1; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
 4. doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje,
 5. je-li zahraniční fyzickou osobou, doklady o pobytu, vyplývá-li tato povinnost z § 5 odst. 5 živnostenského zákona; zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území České republiky organizační složku podniku, doklad prokazující, že má tento podnik mimo území České republiky, a doklady o jeho provozování; doklad o provozování podniku nedokládá občan členského státu Evropské unie,
 6. doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil místo podnikání, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny nebo na adrese sídla správního orgánu, nebo do nichž umístil na území České republiky organizační složku podniku zahraniční osoby; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
 7. prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
 8. doklad o zaplacení správního poplatku.

Právnická osoba připojí k ohlášení spolu s dokladem totožnosti jednatele nebo osoby jednající za podnikatele:

 1. je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného členského státu EU, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5 živnostenského zákona
 2. je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného státu než státu uvedeného v bodě1), výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný tímto státem prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5  živnostenského zákona., nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží právnická osoba čestné prohlášení učiněné před notářem nebo orgánem tohoto státu o tom, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5  živnostenského zákona,
 3. Je-li odpovědný zástupce občanem členského státu Evropské unie, doklady jako u fyzické osoby podle  bodu 1; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
 4. doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce,
 5. doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud byl již zápis proveden; zahraniční právnická osoba výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování podniku v zahraničí; doklad o provozování podniku v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie; výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce,
 6. doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
 7. doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je na území České republiky umístěna organizační složka podniku zahraniční osoby, není-li ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
 8. prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,
 9. doklad o zaplacení správního poplatku.

Podává-li ohlášení zákonný zástupce osoby, která nemá plnou způsobilost k právním úkonům, doloží též souhlas příslušného soudu (§ 12).

Doklady o vzdělání vydané v zahraničí musí být opatřeny nostrifikační doložkou podle zvláštního právního předpisu, v případě dokladů o vysokoškolském vzdělání osvědčením o uznání podle zvláštního právního předpisu.

Povinnost předkládat doklady opatřené nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání se nevztahuje na doklady o vzdělání vydané v členském státu Evropské unie nebo předkládané osobou z tohoto státu.

Poplatky:

ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání – 1000,- Kč

další ohlášení živnosti – 500,- Kč

přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání – 1000,- Kč

přijetí další žádosti o koncesi – 500,- Kč

Postup vyřízení:

Splní-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku  a vydá podnikateli výpis. Proces žádosti o koncesi je správním řízením a řídí se příslušnými ustanoveními správního řádu. Je-li k provozování živnosti koncesované nutný souhlas nebo vyjádření orgánu státní správy, živnostenský úřad mu předloží žádost o koncesi nebo, pokud je třeba, žádost o schválení odpovědného zástupce k zaujetí stanoviska. Tento orgán je povinen zaujmout stanovisko do 30 dnů od doručení žádosti a jeho stanoviskem je živnostenský úřad vázán

Lhůty:

Zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne ohlášení, u koncese lhůty podle správního řádu

Oznámení změn a doplnění týkajících se údajů a dokladů

Oznámení změn a doplnění týkajících se údajů a dokladů  stanovených pro ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi (§§ 49 a 56  z.č. 455/1991 Sb.)

Vyřizuje:

Taťána Pitáková
tel. 544 121 146
e-mail: tatana.pitakova@meuslavkov.cz

Jak začít:

Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel státním občanem České republiky,  anebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizincem.  Podnikatel může tyto změny oznámit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky.

Jaké doklady s sebou:

Doklady prokazující věrohodnost oznamovaných změn

Správní poplatky:  

změna rozhodnutí o udělení koncese – 500,- Kč

vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost – 500,- Kč

vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny – 100,- Kč

Postup vyřízení:

Na základě oznámení živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a podle okolností vydá výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu. Není-li oznámená změna  doložena potřebnými doklady, živnostenský úřad vyzve podnikatele k předložení dokladů a k tomu stanoví lhůtu nejméně 15 dní, přičemž zápis do živnostenského rejstříku do předložení dokladů neprovede.

Lhůty:

do 5 pracovních dnů ode dne oznámení změny

Přerušení živnosti nebo pokračování

Přerušení provozování živnosti nebo pokračování v provozování živnosti před uplynutím lhůty, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno (§ 31 odst. 11-13  z.č.455/1991 Sb.)

Vyřizuje:

Taťána Pitáková
tel. 544 121 146
e-mail: tatana.pitakova@meuslavkov.cz

Jak začít:

Podnikatel oznámí kterémukoliv živnostenskému úřadu v ČR přerušení provozování živnosti na dobu určitou, kterou si sám stanoví . Podnikatel je povinen předem písemně oznámit kterémukoliv živnostenskému úřadu v ČR pokračování v provozování živnosti.

Jaké doklady s sebou:

Správní poplatky:  

bez poplatku

Postup vyřízení:

Provozování živnosti je přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení a končí dnem uvedeným v oznámení; je-li živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou, lze provozování živnosti přerušit nejdéle na dobu trvání tohoto oprávnění.

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

Na základě oznámení živnostenský úřad zapíše tyto skutečnosti do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.

Lhůty:

do 5 pracovních dnů od oznámení

 

Zrušení živnostenského oprávnění na žádost

Vyřizuje:

Taťána Pitáková
tel. 544 121 146
e-mail: tatana.pitakova@meuslavkov.cz

Jak začít:

Podnikatel může podat žádost o zrušení živnostenského oprávnění u kteréhokoliv živnostenského úřadu v rámci České republiky.

Jaké doklady s sebou: –

Správní poplatky:

bez poplatku

Postup vyřízení:

Na základě žádosti podané podnikatelem živnostenský úřad zruší rozhodnutím oprávnění k podnikání v uvedené  živnosti anebo v celém rozsahu živnostenského oprávnění (všechny živnosti).

Lhůty:

Proces zrušení živnostenského oprávnění je správním řízením a lhůty se řídí správním řádem. Rozhodnutí  o zrušení živnostenského oprávnění  je vydáno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

 

Výpis nebo sestava ze živnostenského rejstříku nebo nahlédnutí do něj

Vyřizuje:

Taťána Pitáková
tel. 544 121 146
e-mail: tatana.pitakova@meuslavkov.cz

Ing. Helena Jelínková
tel. 544 121 102
e-mail: helena.jelinkova@meuslavkov.cz

Bc. Karel Lebeda
tel. 544 121 144
e-mail: karel.lebeda@meuslavkov.cz

Jak začít

Na požádání  živnostenský úřad ze živnostenského  rejstříku vydá v listinné nebo elektronické podobě:

 • výpis podnikateli,
 • úplný výpis obsahující všechny údaje kromě rodných čísel a údajů o sankčních opatřeních uložených podnikateli,
 • částečný výpis, který obsahuje požadované údaje,
 • potvrzení o určitém zápisu nebo o jeho neexistenci v živnostenském rejstříku

Výpis ze ŽR se vždy týká pouze údajů o jedné osobě.

Na požádání živnostenský úřad z rejstříku vydá z veřejné části živnostenského rejstříku v listinné nebo elektronické podobě:

 • sestavu údajů o více osobách, jejímž obsahem mohou být pouze základní identifikační údaje o podnikateli, a to jméno a příjmení nebo obchodní firma, popřípadě název, adresa sídla a IČO; na vyžádání pak i předmět podnikání a umístění provozovny.

Žádost o vydání sestavy lze podat pouze u místně příslušného živnostenského úřadu.

Poskytnutou sestavu žadatel nesmí zveřejnit ani poskytnout třetí osobě!

Jaké doklady s sebou: –

Správní poplatky:

Výpis ze ŽR: 20 Kč za každou započatou stranu výpisu

Nahlédnutí do ŽR: 20 Kč za nahlédnutí do živnostenského rejstříku (za každý subjekt)

Sestava ze ŽR: 5 Kč za údaje o jednom podnikateli

Postup vyřízení

Živnostenský rejstřík je veden v elektronické podobě a je veřejným seznamem.  Právo na výpis nebo sestavu ze živnostenského rejstříku, případně nahlížet do živnostenského rejstříku, pořizovat si výpisy má každý, kdo o to požádá.

Formuláře žádostí o výpis nebo sestavu – viz. „Potřebné formuláře dle živnostenského zákona“

Lhůty

Výpis ze ŽR zpravidla na počkání

Sestava ze ŽR do 30 dnů, zvlášť rozsáhlá sestava do 60 dnů

 

Živnostenská kontrola, podání podnětů a oznámení na činnost podnikatelů

Vyřizuje:

Bc. Karel Lebeda
tel. 544 121 144
e-mail: karel.lebeda@meuslavkov.cz

Obecní živnostenské úřady provádějí živnostenskou kontrolu podle živnostenského zákona a dále realizují výkon státního dozoru nad dodržováním povinností, vyplývajících pro podnikatele ze zvláštních právních předpisů. Kontrolovanými subjekty  podléhajícími režimu živnostenského zákona jsou:

 • podnikatelé ve smyslu § 5 ŽZ (tj. fyzické a právnické osoby provozující živnost na základě ohlášení živnosti, resp. na základě vzniku živnostenského oprávnění v režimu živnostenského zákona),
 • všechny osoby (fyzické, právnické) provozující činnost naplňující pojmové znaky živnosti (§ 2 ŽZ) bez živnostenského oprávnění (tj. v případech neoprávněného podnikání),
 • osoby poskytující služby podle § 69a živnostenského zákona (na uvedené subjekty se vztahuje kontrolní pravomoc živnostenských úřadů pouze v omezeném rozsahu).

Živnostenskou kontrolu provádějí živnostenské úřady bez podnětu a oznámení jako součást náplně činnosti stanovené zákonem, anebo na základě podnětu a oznámení na činnost podnikatelů. Při výkonu kontroly postupují podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Některé zvláštní předpisy v přímé dozorové kompetenci OŽÚ

 • Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
 • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu
 • Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
 • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
 • Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě

 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

ZÁKON Č.634/2004 SB., o SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH V PLATNÉM ZNĚNÍ

Položka 24
a)     Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání                        Kč       1000

b)     Další ohlášení živnosti                                                                            Kč         500

c)     Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání Kč       1000

d)     Přijetí další žádosti o koncesi                                                                 Kč         500

e)     Změna rozhodnutí o udělení koncese                                                 Kč         500

f)     Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost                                                                                                     Kč         500

g)    Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny

Kč         100

h)   Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost za každou i započatou stránku                                                 Kč           20

i)     Vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost za údaje o jednom podnikateli                                                                                                   Kč            5

j)      Přijetí podání na kontaktním místě veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona                                                                                               Kč         50

Předmětem poplatku není
1.     Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.

2.     Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.

3.     Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.

4.     Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Poznámky
1.    Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.

2.    Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.

3.    Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.

4.    Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.

Položka 2
b) Nahlédnutí do živnostenského nebo leteckého rejstříku Kč 20 za každý subjekt, do jehož zápisu se nahlíží

Položka 3
a) Vydání výpisu z evidence zemědělského podnikatele Kč 15 za první stránku a Kč 5 za každou další i započatou stránku

Položka 6
a) Zápis zemědělského podnikatele do evidence                                              Kč 1 000

b) Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci                                  Kč    500

c) Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele Kč   100

 

Předmětem poplatku není
Změna uvedená v písmenu c) této položky, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku.

 

Potřebné formuláře dle živnostenského zákona

Všechny aktuální formuláře naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

AKTUÁLNÍ JEDNOTNÉ FORMULÁŘE ZDE

Formuláře ke stažení

Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku

Žádost o vydání sestavy ze živnostenského rejstříku – žadatel PRÁVNICKÁ OSOBA

Žádost o vydání sestavy ze ŽR- žadatel fyzická osoba

Souhlas s umístěním sídla

Evidence zemědělského podnikatele

Vyřizuje:

Ing. Helena Jelínková
tel. 544 121 142
e-mail: helena.jelinkova@meuslavkov.cz

Taťána Pitáková
tel. 544 121 146
e-mail: tatana.pitakova@meuslavkov.cz

Jak začít:

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, je povinna se zaevidovat. Výjimkou z této povinnosti jsou fyzické osoby provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, a dále osoby poskytující práce, výkony nebo služby související výhradně se zemědělskou výrobou a při které využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě, pokud poskytují dočasně nebo příležitostně služby podle Smlouvy o fungování EU

Jaké doklady s sebou:

Platný OP.

Správní poplatky:

zápis zemědělského podnikatele do evidence – 1000 Kč

změna zápisu zemědělského podnikatele do evidence – 500 Kč

změna zápisu identifikačních údajů v evidenci – 100 Kč

Postup vyřízení:

Zemědělského podnikatele zaeviduje obecní úřad obce s rozšířenou působností, pokud žadatel splňuje podmínky:

-plná svéprávnost fyzické osoby

-trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana ČR nebo občana členského státu EU

-prokázání základní znalosti českého jazyka, nejde-li o občana ČR nebo občana členského státu EU.

Lhůty:

Splňuje-li žadatel podmínky stanovené zákonem, obecní úřad jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení.    Změny do evidence je podnikatel povinen oznamovat do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo, pokud nejde o změny referenčních údajů zapisovaných v základních registrech, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, v obchodním rejstříku nebo v agendovém informačním systému cizinců. Změny zapíše obecní úřad s rozšířenou působností do evidence zemědělského podnikatele a na vyžádání vydá podnikateli změnové osvědčení o zápisu do evidence. Přerušení provozování zemědělské výrovy na dobu delší než 6 měsíců je podnikatel povinen oznámit bez zbytečného odkladu, stejně tak oznamuje předem písemně pokračování v provozování zemědělské výroby.

Formuláře: