Životní prostředí

Životní prostředí

R: Řešil bych jako odkazy na jednotlivé dokumenty a okno s kontaktní osobou..

[/vc_column_text]

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

Žádost o stavební povolení k vodním dílům

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu

Žádost o udělení souhlasu

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení

Žádost o vyjádření

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu

Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu

Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

Žádost o vydání společného povolení – dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

 

Žádost o vydání loveckého lístku

Žádost o vydání rybářského lístku

 

 

Žádost o odnětí pozemku plnění funkcí lesa podle ust. § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích

Závazné stanovisko pro územní řízení při dotčení zájmů chráněných zákonem o lesích – stavba (využití území) na lesním pozemku nebo na pozemku ve vzdálenosti do 50 m od kraje lesa 

 

Žádost k odnětí půdy ze ZPF

Žádost k uložení sedimentu na ZPF

 

Závazné stanovisko – dle §11, odst.3) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

Žádost o závazné stanovisko – word

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

 

Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Slavkova u Brna

Žádost k vydání závazného stanoviska – VKP (významný krajinný prvek)

Žádost k vydání závazného stanoviska – zásah do krajinného rázu

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o koordinované stanovisko

 

 [lsvr_separator]

Vyřizuje:

Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

Oddělení životního prostředí

Kontakt!!!