Změna zákona o střelných zbraních a střelivu

Dne 1. srpna 2017 nabyl účinnosti zákon č. 229/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních (zákon o zbraních) a další související zákony, kromě jiného také živnostenský zákon.

Novou právní úpravou dochází ke změně koncesované živnosti s předmětem podnikání „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích pracína „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací“, tedy k rozšíření předmětu podnikání také na munici. V souvislosti s touto změnou dochází i k úpravě odborné způsobilosti a podmínek provozování této živnosti a také ke změně odborné způsobilosti u koncesované živnosti „Provádění pyrotechnického průzkumu.“

Podle přechodných ustanovení podnikatel, který byl ke dni 1.8.2017 oprávněn k výkonu uvedených činností na základě dosavadního živnostenského oprávnění a hodlá v nich pokračovat i po tomto datu, je povinen požádat o koncesi nebo o změnu rozhodnutí o udělení koncese a doložit doklady podle nové právní úpravy, a to ve lhůtě 6 měsíců od účinnosti zákona č. 229/2016 Sb., to je do 01. 02.2018.

Jestliže tak neučiní, oprávnění k provozování uvedených činností mu zanikne uplynutím posledního dne této lhůty tedy 1.2.2018. Přijetí žádosti o koncesi nebo o změnu rozhodnutí o udělení koncese nepodléhá správnímu poplatku.