OSVČ můžou žádat o „ošetřovné“. Kde a jak žádat?

Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které musí v souvislosti karanténou zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným člověkem a nemohou podnikat, pomůže stát. Při splnění stanovených podmínek budou moct dostávat dotaci, obdobu ošetřovného. A to ze speciálního programu, který schválila vláda. Pomoc bude vyplácet ministerstvo průmyslu a obchodu, s vyplněním žádostí případně pomohou živnostenské úřady.

Dotaci budou moct dostat ty OSVČ, které po uzavření školy nebo jiných dětských zařízení zůstaly s dětmi doma či se starají o osobu zdravotně postiženou aspoň ve stupni I, a přišly tak o příjem z podnikatelské činnostiOšetřovné pro OSVČ bude ve výši 424 Kč za den a bude možné ho čerpat po celou dobu, co bude platit mimořádné opatření. OSVČ si požádají o dotaci za každý kalendářní měsíc tak, aby peníze dostaly co nejdříve na svůj účet, který uvedou v žádosti.

Žádost o poskytnutí podpory bude možné podat datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, vytištěný poslat poštou nebo ve spolupráci se živnostenským úřadem, který OSVČ může pomoct i s vyplněním. Žádost vyhodnotí MPO, rozhodnutí o tom, zda dotace bude či nebude možné vyplatit, pošle OSVČ.

 • O „ošetřovné“ bude moct požádat OSVČ pečující o dítě/děti mladší 13 let, které navštěvují školy i jiná dětská zařízení nyní uzavřená kvůli koronaviru, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba. Platí, že dítě/děti musí být v den podání žádosti o dotaci mladší 13 let.
 • Na podporu ve formě dotace bude mít nárok také OSVČ pečující o nezaopatřené dítě/děti do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli koronaviru.
 • Podpora se vztahuje i na OSVČ, která pečuje o osobu/osoby zdravotně postižené aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.

Žádosti o ošetřovné na rozdíl od původní informace z měsíce března 2020 nepřijímají živnostenské úřady, ale pouze Ministerstvo průmyslu a obchodu.

 

Žádost ve formě interaktivního formuláře si musí podnikatel vyplnit online přímo na stránkách MPO – viz odkaz:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc—vyzva-i–253750/

Vyplňte online žádost zdeZdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

Zde je nutné si nejprve zkontrolovat, komu je výzva určena a jestli zájemce splňuje podmínky pro poskytnutí dotace, které jsou popsány v bodu 3-5 Programu a jsou to:

3.1. Příjemce podpory

 • musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost; tuto skutečnost prokazuje čestným prohlášením,
 • musí splňovat definici malého a středního podniku uvedenou v Příloze č. 1 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách); tuto skutečnost prokazuje čestným prohlášením,
 • musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle §125, odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a § 39 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; tuto skutečnost prokazuje čestným prohlášením,
 • nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím (viz. níže) a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie do 12. března 2020; tuto skutečnost prokazuje čestným prohlášením.
Kde nesmíte mít nedoplatky?
Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí.
 

3.2. Příjemcem podpory nemůže být OSVČ, pokud ke dni podání žádosti

 • Dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání soud na její majetek prohlásil konkurz, povolil vyrovnání či zamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.
 • Dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) bylo rozhodnuto o jejím úpadku.
 • Soud nebo správní orgán vydal rozhodnutí o nařízení výkonu rozhodnutí na její majetek nebo nařídil exekuci jejího majetku.
 • Je v likvidaci.
 • Podnik, respektive podnikatelská aktivita OSVČ splňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení kolektivního úpadkového řízení.

 

 1. Podmínky přijatelnosti žádosti

Program je určen pro OSVČ, které byly postiženy negativními dopady celosvětového šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19.

 • Podpora je poskytována ve formě dotace.
 • Příjemce dotace musí prokázat čestným prohlášením, že na stejné dítě/děti, nezaopatřené dítě maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, či o osobu (osoby) která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba.

 

Ostatní podmínky

a) Dotace bude OSVČ poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace 4 vydaného poskytovatelem podpory (dále jen „Rozhodnutí“), jehož součástí jsou závazné Podmínky poskytnutí dotace (dále jen „Podmínky“).

b) Příjemce dotace je povinen příslušnou dokumentaci uchovat po dobu 10 let ode dne vydání Rozhodnutí.

c) Každý žadatel může předložit pouze jednu žádost za stanovené období v rámci tohoto programu.

d) Příjemce dotace je povinen do dvou let od poskytnutí dotace umožnit v plném rozsahu poskytovateli, resp. jiným kontrolním orgánům, provedení kontroly příslušné dokumentace.

 

Doporučujeme prostudovat si všechny dokumenty pod odkazem: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc—vyzva-i–253750/

pod názvem „Přílohy ke stažení“.

 

Pokud zájemce o dotaci usoudí, že podmínky pro podání žádosti splňuje, postupuje podle instrukcí k vyplnění žádosti, které jsou k dispozici v levé části obrazovky po otevření  interaktivního podacího formuláře.

S vyplněním žádostí o ošetřovné živnostenský úřad pomáhá pouze telefonicky nebo dotazem učiněným prostřednictvím e-mailu.  Prázdný formulář není možno vytisknout a tím pádem ani není možné žadatelům fyzicky pomoci s vyplněním.

 

Vyplněný formulář včetně povinných příloh žadatel posílá přímo na MPO některým z následujících způsobů:

 

 • prostřednictvím datové schránky id: wnswemb a do předmětu uvést fpmpo20
 • e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně příloh na adresu: fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20
 • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

Obálka musí být označena fpmpo20

 

Povinné přílohy jsou součástí žádosti při vyplňování interaktivního formuláře. Dále je třeba připojit případné další přílohy (např. potvrzení o uzavření mateřské školy nebo zařízení poskytujícího sociální služby).

Pozor! Dokládá se se potvrzení o uzavření školy, i když je daná  je škola uzavřena na základě nařízení vlády

Dokládají se v originále nebo v prosté kopii, vzor dokladu není stanoven.

Hodnocení, výběr žádosti, nezbytnou administraci a proplácení příspěvku provede Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Potvrzení o uzavření MŠ Zvídálek Slavkov u Brna

Potvrzení o uzavření ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna

 

 

Kontakty na Živnostenský úřad ve Slavkově u Brna

S vyplněním žádosti online vám telefonicky nebo e-mailem pomůžou tito pracovníci Městského úřadu Slavkov u Brna – oddělení Živnostenský úřad

Ing. Helena Jelínková

helena.jelinkova@slavkov.cz
vedoucí oddělení
oddělení Obecní živnostenský úřad
odbor správních činností a živnostenského úřadu

+ 420 544 121 142
+420 733 133 575

[lsvr_separator type=“default“ margin_top=“medium“ margin_bottom=“medium“]

Taťána Pitáková

tatana.pitakova@slavkov.cz

registr živností
oddělení Obecní živnostenský úřad
odbor správních činností a živnostenského úřadu

+ 420 544 121 146

[lsvr_separator type=“default“ margin_top=“medium“ margin_bottom=“medium“]

Bc. Karel Lebeda
referent kontroly

karel.lebeda@slavkov.cz

oddělení Obecní živnostenský úřad
odbor správních činností a živnostenského úřadu

karel.lebeda@slavkov.cz

+ 420 544 121 144

 

Víte jak používat eObčanku a datovou schránku?

Jednoduchý návod zde