• Pracovní doba

  Pracovní doba strážníků MP Slavkov u Brna je v pracovní dny od 7.00 do 21.30 hod. V sobotu a v neděli MP Slavkov u Brna neslouží, poskytuje opět pomoc občanům po telefonu od 7:00 hod. do 22:00 hodin formou pohotovosti.

  V případě nedostupnosti MP Slavkov u Brna a v naléhavých případech volejte tísňovou linku  PČR 158.

 • Co zajišťuje městská policie

  1.      přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

  2.      dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,

  3.      dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,

  4.      se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

  5.      se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,

  6.      se podílí na prevenci kriminality v obci,

  7.      provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,

  8.      odhalují přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,

 • Související předpisy

  ·         zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii”)

  ·         zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

  ·         zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

  ·         zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

  ·         Vyhlášky a nařízení města

Adresa

Městská policie
Palackého náměstí 89
684 01 Slavkov u Brna

mobil služby: 725 746 436

e-mail: mestskapolicie@meuslavkov.cz

velitelka
Mgr. Radmila Fialová
telefon: 725 746 435
radmila.fialova@meuslavkov.cz

str. Josef Zavadil – zástupce velitele – tel. 725 746 436

str. Jan Buchlovský

str. Daniel Landa

str. Petr Procházka

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }