Úsekové měření Slavkov u Brna

Městská policie Slavkov u Brna, v souladu s ustanovením § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, provádí úsekové měření rychlosti jízdy vozidel projíždějících obcí Slavkov u Brna na ulici Čsl. Červeného kříže obousměrně.

Jde o automatizovaný technický prostředek používaný bez obsluhy. Stanoviště pro úsekové měření rychlosti bylo schváleno Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje. Vlastní technické zařízení je pravidelně kontrolováno akreditovaným metrologickým ústavem.

Silniční rychloměr (radar) automaticky snímá veškerá projíždějící vozidla a zaznamenává jejich rychlost. V případě překročení nastavené hodnoty povolené rychlosti projíždějícím vozidlem je automaticky pořízena digitální fotografie. Fotografie je doplněna informací o směru jízdy, naměřenou rychlost, datum a čas měření a příp. další související údaje jako důkazní materiál k přestupku.

V případě překročení rychlosti nejsou získané osobní údaje plně automatizovaně zpracovávány ani profilovány. Osobní údaje zjištěné na základě SPZ vozidla, které překročilo maximální povolenou rychlost (např. údaje z Centrálního registru vozidel, apod.), jsou zpracovávány a příp. předávány třetí straně, za účelem vyšetření této události v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že provozovatel vozidla, vlastník, nebo řidič je z jiné země, mohou být získané osobní údaje v rámci tohoto případu předávány do těchto zemí. V ostatních případech nejsou osobní údaje předávány do jiných zemí. Silniční rychloměr je provozován ve veřejném zájmu za účelem ochránění zdraví a života osob a majetku. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě plnění zákonných povinností v souladu s ustanovením § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a navazujících zákonů. Osobní údaje jsou zpracovávány až do uzavření spisu a dále archivovány v souladu se Spisovým řádem organizace.

Dle ustanovení § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, se provozovatel vozidla dopustí přestupku tím, že jako provozovatel vozidla v rozporu s ustanovením §10 tohoto zákona nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem. Dle § 125f odst. 2 tohoto zákona provozovatel vozidla za přestupek podle odstavce 1 odpovídá, pokud:

 1. porušení pravidel bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání,
 2. porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje znaky přestupku podle tohoto zákona a
 3. porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu.

V případě, že porušení pravidel mělo za následek dopravní nehodu, je důkazní břemeno vždy na straně provozovatele, nikoliv správního orgánu.

Správní orgán bezodkladně po zjištění nebo oznámení přestupku vyzve provozovatele vozidla, s nímž došlo ke spáchání přestupku, k uhrazení určené částky, pokud:

 1. jsou splněny podmínky podle § 125f odst. 2,
 2. totožnost řidiče vozidla není známa nebo není zřejmá z podkladů pro zahájení řízení o přestupku, a
 3. porušení pravidel je možné projednat uložením pokuty příkazem na místě.

Určená částka je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy. Neuhradí-li provozovatel vozidla určenou částku, může správnímu orgánu písemně sdělit údaje o totožnosti řidiče vozidla v době spáchání přestupku, avšak v případě, že řidič vozidla nebude prokazatelně zjištěn, za porušení povinností řidiče a pravidel provozu na pozemních komunikacích odpovídá vždy provozovatel vozidla. V praxi to tedy znamená, že provozovatel vozidla má za provoz vozidla tzv. objektivní odpovědnost, tzn. odpovědnost za výsledek bez ohledu na zavinění, proto správní orgán, udělující sankci za správní delikt, nemusí zavinění provozovatele vozidla prokazovat. Provozovatel vozidla za přestupek provozovatele vozidla neodpovídá pouze v případech stanovených zákonem – liberační důvody uvedené v §125f odst. 6 zákona o silničním provozu, kdy provozovatel za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že v době před spácháním přestupku – bylo vozidlo odcizeno nebo byla odcizena jeho tabulka s přidělenou státní poznávací značkou, nebo – podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru vozidel.

Úsekové měření Slavkov u Brna –  k.ú. VELEŠOVICE

 

Městská policie Slavkov u Brna, v souladu s ustanovením § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, provádí úsekové měření rychlosti jízdy vozidel projíždějících obcí Slavkov u Brna na silnici I/50 x III/3836 na pozemku parc. č. 3046 v kat.ú. Velešovice a parc.č. 1540 k.ú. Holubice obousměrně.

Jde o automatizovaný technický prostředek používaný bez obsluhy. Stanoviště pro úsekové měření rychlosti bylo schváleno Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje. Vlastní technické zařízení je pravidelně kontrolováno akreditovaným metrologickým ústavem.

Silniční rychloměr (radar) automaticky snímá veškerá projíždějící vozidla a zaznamenává jejich rychlost. V případě překročení nastavené hodnoty povolené rychlosti projíždějícím vozidlem je automaticky pořízena digitální fotografie. Fotografie je doplněna informací o směru jízdy, naměřenou rychlost, datum a čas měření a příp. další související údaje jako důkazní materiál k přestupku.

V případě překročení rychlosti nejsou získané osobní údaje plně automatizovaně zpracovávány ani profilovány. Osobní údaje zjištěné na základě SPZ vozidla, které překročilo maximální povolenou rychlost (např. údaje z Centrálního registru vozidel, apod.), jsou zpracovávány a příp. předávány třetí straně, za účelem vyšetření této události v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že provozovatel vozidla, vlastník, nebo řidič je z jiné země, mohou být získané osobní údaje v rámci tohoto případu předávány do těchto zemí. V ostatních případech nejsou osobní údaje předávány do jiných zemí. Silniční rychloměr je provozován ve veřejném zájmu za účelem ochránění zdraví a života osob a majetku. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě plnění zákonných povinností v souladu s ustanovením § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a navazujících zákonů. Osobní údaje jsou zpracovávány až do uzavření spisu a dále archivovány v souladu se Spisovým řádem organizace.

Dle ustanovení § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, se provozovatel vozidla dopustí přestupku tím, že jako provozovatel vozidla v rozporu s ustanovením §10 tohoto zákona nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem. Dle § 125f odst. 2 tohoto zákona provozovatel vozidla za přestupek podle odstavce 1 odpovídá, pokud:

 1. porušení pravidel bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání,
 2. porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje znaky přestupku podle tohoto zákona a
 3. porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu.

V případě, že porušení pravidel mělo za následek dopravní nehodu, je důkazní břemeno vždy na straně provozovatele, nikoliv správního orgánu.

Správní orgán bezodkladně po zjištění nebo oznámení přestupku vyzve provozovatele vozidla, s nímž došlo ke spáchání přestupku, k uhrazení určené částky, pokud:

 1. jsou splněny podmínky podle § 125f odst. 2,
 2. totožnost řidiče vozidla není známa nebo není zřejmá z podkladů pro zahájení řízení o přestupku, a
 3. porušení pravidel je možné projednat uložením pokuty příkazem na místě.

Určená částka je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy. Neuhradí-li provozovatel vozidla určenou částku, může správnímu orgánu písemně sdělit údaje o totožnosti řidiče vozidla v době spáchání přestupku, avšak v případě, že řidič vozidla nebude prokazatelně zjištěn, za porušení povinností řidiče a pravidel provozu na pozemních komunikacích odpovídá vždy provozovatel vozidla. V praxi to tedy znamená, že provozovatel vozidla má za provoz vozidla tzv. objektivní odpovědnost, tzn. odpovědnost za výsledek bez ohledu na zavinění, proto správní orgán, udělující sankci za správní delikt, nemusí zavinění provozovatele vozidla prokazovat. Provozovatel vozidla za přestupek provozovatele vozidla neodpovídá pouze v případech stanovených zákonem – liberační důvody uvedené v §125f odst. 6 zákona o silničním provozu, kdy provozovatel za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že v době před spácháním přestupku – bylo vozidlo odcizeno nebo byla odcizena jeho tabulka s přidělenou státní poznávací značkou, nebo – podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru vozidel.