Městská policie

Kontakty

mobil služby: 725 746 436

e-mail: mestskapolicie@meuslavkov.cz

Adresa

Městská policie
Palackého náměstí 89
684 01 Slavkov u Brna

velitelka

Mgr. Radmila Fialová
telefon: 725 746 435
radmila.fialova@meuslavkov.cz

zástupce velitele

str. Josef Zavadil, tel. 725 746 436; 734 882 588

str. Jan Buchlovský
str. Daniel Landa
str. Petr Procházka

Pracovní doba

Pracovní doba strážníků MP Slavkov u Brna je v pracovní dny od 7.00 do 21.30 hod. V sobotu a v neděli MP Slavkov u Brna neslouží, poskytuje opět pomoc občanům po telefonu od 7:00 hod. do 22:00 hodin formou pohotovosti.

V případě nedostupnosti MP Slavkov u Brna a v naléhavých případech volejte tísňovou linku  PČR 158.

Co zajišťuje městská policie

 1. přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 2. dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 3. dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 4. se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
 5.  se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení
 6. se podílí na prevenci kriminality v obci
 7. provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
 8. odhalují přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce

Související předpisy

 • zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“)
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
 • Vyhlášky a nařízení města