• Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství - fyzické osoby

  FYZICKÉ OSOBY (OBČANÉ S TRVALÝM BYDLIŠTĚM VE SLAVKOVĚ U BRNA

  odkaz na Portál občana - platební bránu pro platbu odpadů

  Poplatník: fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území města Slavkova u Brna
  fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém nemá nikdo trvalý pobyt
  Sazba poplatku: 700 Kč na kalendářní rok / 350 Kč děti a mladiství do 18 let (Od poplatku se osvobozuje dítě, které je v příslušném kalendářním roce narozeno)
  Splatnost poplatku: 30. 5.
  Ohlašovací povinnost: do 15 dnů od vzniku i zániku poplatkové povinnosti
  Způsob platby: Bankovním převodem přes platební bránu města (Portál občana – není nutná žádná registrace), nebo na pokladně MěÚ Slavkov u Brna (hotově nebo kartou)
  Plné znění vyhlášky č. 6/2021

   

  Dle Obecně závazné vyhlášky města Slavkova u Brna č. 6/2021 se platí místní poplatek za provoz obecního systému odpadového hospodářství. Poplatek zahrnuje následující služby:

  • Svoz a likvidaci komunálního odpadu v týdenním intervalu
  • Fungování systému tříděného odpadu (včetně svozu a ukládání zeleného (bio)odpadu, nebezpečného apod.)
  • Provoz sběrného dvora
  • Provoz kompostárny
  • Další služby spojené s likvidací a ukládáním odpadů
 • Poplatek za odpad - majitelé bytů a rekreačních objektů bez trvalého pobytu

  FYZICKÉ OSOBY (OBČANÉ S TRVALÝM BYDLIŠTĚM VE SLAVKOVĚ U BRNA

  Poplatník: fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém nemá nikdo trvalý pobyt
  formulář  Vyplněný formulář  zašlete na e-mail jarmila.cenkova@slavkov.cz a vyčkejte na odpověď (cca 2-3 pracovní dny), pak je možné uhradit elektronicky. Nebo vyplňte formulář a poplatek uhradíte přímo na pokladně městského úřadu Palackého nám. 65 ve dvoře.
  Sazba poplatku: 700 Kč na kalendářní rok
  Splatnost poplatku: 31. 5.
  Ohlašovací povinnost: do 15 dnů od vzniku i zániku poplatkové povinnosti
  Formuláře Přiznání k místnímu poplatku za systém odpadového hospodářství
  Způsob platby: Bankovním převodem přes platební bránu města (Portál občana – není nutná žádná registrace), nebo na pokladně MěÚ Slavkov u Brna (hotově nebo kartou)
  Plné znění vyhlášky č. 6/2021
  Více informací
  a kontakt
  Pokladna městského úřadu, jarmila.cenkova@slavkov.cz, 544 121 117

  Zda jste poplatek správně uhradili lze zkontrolovat na Portále občana https://portal.slavkov.cz/

  Po úhradě přes Portál občana vyčkejte prosím 5 pracovních dnů (zpracování úhrady). Po této době se při zadání Vašich údajů zobrazí, zda máte či nemáte uhrazené poplatky.

 • Svoz odpadu - právnické osoby

  Každý podnikatel by si měl především zajistit likvidaci odpadu. Ve Slavkově u Brna je možné využít služeb například svozové společnosti Respono, a.s., případně vlastního dodavatele odpadové služby, který je k tomu způsobilý.

  Dále také lze odpad podobný odpadu komunálnímu (plast, sklo, papír apod.) odkládat do příslušných kontejnerů sloužících k jeho třídění. Pokud by ovšem neměl uzavřenou písemnou smlouvu s obcí o zapojení se do systému a i přesto by využíval těchto nádob pro třídění, hrozila by mu pokuta až do výše 300.000,- Kč. Tato sankce platí i pro případ, kdy by neměl odstraňování odpadů zajištěno žádným z uvedených způsobů.

   

  odpadu, který není komunálním (lze zjistit z Katalogu opadů), je nutné si obstarat službu oprávněné osoby k jeho nakládání, neboť obecní systém k tomu není způsobilý.

   

  Původci odpadu jsou povinni vyprodukovaný odpad odstraňovat v souladu se zákonnými ustanoveními, jinak by jim mohly hrozit poměrně přísné a vysoké pokuty, jejichž výše může být vyčíslena až v řádu milionů. Dohled nad dodržováním těchto zákonem uložených povinností vykonávají některé orgány státní správy, a to zejména Česká inspekce životního prostředí, krajský úřad či úřad obecní.

 • Poplatek za psa

  Poplatník: Poplatek ze psů platí držitel psa, který trvalé bydliště ve Slavkově u Brna
  Sazba poplatku: Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  a) za jednoho psa 250 Kč,

  b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 375 Kč,

  c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč,

  d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300 Kč.

  Formuláře Přihlášení psa – formulář

  Odhlášení psa – formulář

  Splatnost poplatku: 30. 6.
  Ohlašovací povinnost: do 15 dnů od vzniku (pes starší 3 měsíců) i zániku poplatkové povinnosti
  Způsob platby: Bankovním převodem přes platební bránu města (Portál občana – není nutná žádná registrace), nebo na pokladně MěÚ Slavkov u Brna
  (hotově nebo kartou)
  Plné znění vyhlášky Ke stažení zde
  Více informací a kontakt Pokladna městského úřadu, jarmila.cenkova@slavkov.cz , tel. 544 121 117
 • Sazba místního poplatku za užívání veřejného prostranství

  Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

  a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,-Kč

  b) za umístění zařízení pro poskytování prodeje a služeb (restaurační předzahrádky) 1,-Kč

  c) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10,- Kč

  d) za provádění výkopových prací od 11. dne po ohlášení 5,- Kč

  e) za umístění stavebního zařízení a skládky stavebního materiálu od 11. dne po ohlášení 0,50 Kč

  f) za umístění skládky dřeva nebo uhlí od 8. dne po ohlášení 10,- Kč

  g) za umístění reklamního zařízení včetně typu “A” 2,- Kč

  h) za umístění reklamního zařízení včetně typu “A” při krátkodobém umístění

  (po dobu nejvýše tří po sobě následujících dnů) v souvislosti s pořádáním

  jednorázových (propagačních, prodejních apod.) akcí 10,- Kč

  i) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 2,- Kč

  j) za umístění zařízení cirkusů 2,50 Kč

  k) za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce 5,-Kč

  l) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 5,-Kč.

  Město stanovuje poplatek paušální částkou za vyhrazení trvalého parkovacího místa 3 000,- Kč/rok.

 • Daň z nemovitých věcí

  Výpočet daně z nemovitých věcí upravuje zákon č. 338/1992 Sb.,

  Průvodce vyplněním daně z nemovitých věcí

  Informace o principech výpočtu daně z nemovitostí naleznete zde

  Kompletní informace k podání daně z nemovitých věcí poskytne Finanční úřad 

  Územní pracoviště ve Slavkově u Brna

  Telefon: 517 302 113

  Email: podatelna3016@fs.mfcr.cz
  Tato emailová adresa není určena pro podání datové zprávy v daňových věcech.

  Adresa: Palackého náměstí 89
  684 01 Slavkov u Brna

  ID datové schránky: 9swn7fp

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }