Příjem podání podnětů

Podání žádosti, stížnosti, návrhu či podnětu

Žádost, stížnost, návrh či podnět lze podat osobně na podatelně Městského úřadu Slavkov u Brna, elektronicky nebo přes datovou schránku města

Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.

Z podání by mělo být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Konkrétní postupy pro nakládání s jednotlivými podáními adresovanými obci se liší dle věcné působnosti jednotlivých odborů.

Opravné prostředky

Místo, lhůtu a způsob, kterým lze podat příslušný opravný prostředek proti rozhodnutí obce o právech a povinnostech osob stanoví vždy právní předpis, do jehož působnosti vydání napadeného rozhodnutí spadá. 

Opravným prostředkem se rozumí zejména odvolání, stížnost, podnět k zahájení přezkumného řízení, žádost o obnovu řízení či soudní žaloba. 

Opravný prostředek musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Zejména se jedná o uvedení toho, kdo opravný prostředek podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem spatřuje důvod nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí. 

Opravný prostředek se zpravidla podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Tento správní orgán, pokud opravnému prostředku sám nevyhoví, zpravidla postoupí věc k rozhodnutí o opravném prostředku nadřízenému správnímu orgánu.

Postupy, formuláře, lhůty 

Postupy a formuláře potřebné při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání, včetně příslušných lhůt, naleznete ZDE.

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností

Směrnice k přijímání, vyřizování a evidenci peticí