Rozpočet města na rok 2020 schválen

Zastupitelé schválili 9. prosince 2019 rozpočet města na příští rok. Daňové příjmy jsou stanoveny dle predikce Ministerstva financí, kterou jsme ponížili o 5 %. Rozpočet je posílen o cca 16 mil. Kč z úspor minulých let. Investiční výdaje dosahují výše 78 mil. korun. Nic nového stavět nebudeme – jen musíme opravovat a rekonstruovat…. Nové projekty připravujeme.  Podrobné údaje najdete v tabulce.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/11/Marie-Jedličková.jpg

Výdajová strana rozpočtu umožní snížit dlouhodobé úvěry o více než 5 mil. korun. Kromě standardních výdajů počítá s dotováním provozu seniortaxi, dorovnává stále rostoucí ztrátu z odpadového hospodářství. Technické služby a Městská policie mohou navýšit stav zaměstnanců o jednoho člověka.  Rozpočet zámku dovolí výrazně prodloužit otevírací dobu knihovny a informačního centra.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/12/oprava-zdi-11.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/12/pítko-vizualizace.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/12/altán_finální-varianta.jpg

 

Město je také v příštím roce připravené financovat související stavby s rekonstrukcí průtahu městem (od Penny až na křižovatku pod náměstím). Pokud Jihomoravský kraj začne opravovat samotné těleso silnice, město bude investovat do chodníků a parkovacích stání. Do investičních výdajů jsou do nich zahrnuty položky na dokončení rekonstrukce zámeckých valů a zdi. Bude zrekonstruována stará kašna u kostela. Rekonstrukcí taktéž projde střecha městského bytového domu na ulici Bučovické. Jsou vyčleněny finanční prostředky na zabezpečení statiky na „kulturní památce – ruině“ Husova 63.

 

kompletní podklady k rozpočtu 2020 naleznete zde

Financovány jsou projektové dokumentace na ulice Malinovského a Jiráskova. Taktéž se bude zpracovávat projektová dokumentace na přístavbu a rekonstrukci mateřské školy na Koláčkově náměstí. Vyčleněny jsou peníze na veřejnou soutěž – rekonstrukce a přístavba SC Bonaparte

V případě, že město získá evropskou dotaci, může začít projekt na revitalizaci zámeckého parku – počítá se s novým mobiliářem, osvětlením a rekonstrukcí pěšin a cest.

Přehledná tabulka zde

Marie Jedličková – místostarostka

Rozpočet města Slavkov u Brna na rok 2020 tis. Kč
Příjmy Daňové 121 115,00
Nedaňové 11 414,00
Kapitálové 200,00
Přijaté transfery (dotace) 62 989,40
Celkem 195 718,40
Výdaje Běžné 128 676,40
Kapitálové 78 137,50
Financování Splátky dlouhodobých úvěrů 5 269,00
dotace rozpočtu z přebytků minulého roku -16 364,00
Celkem 195 718,90
Běžné výdaje Příspěvky města na provoz:
TSMS 22 142,00
ZS-A Slavkov (zámek, knihovna, SC Bonaparte ….) 12 886,30
ZŠ Komenského 5 170,00
ZŠ Tyršova 2 641,00
MŠ Zvídálek 1 348,00
ZUŠ 250,00
DDM 300,00
Výdaje státní správa a samospráva
Kancelář tajemníka (zahrnuje i DSH) 631,00
Stavební úřad 2 220,00
Životní prostředí (zahrnuje i odpadové hospodářství) 6 400,00
Finanční odbor 2 505,30
Odbor správy majetku, investic 6 250,00
Odbor sociálních věcí 2 261,90
Odbor správních činností 250,00
Odbor vnějších vztahů – ostatní výdaje 1 790,00
Odbor vnějších vztahů – dotace spolkům 1 800,00
Městský úřad 55 727,00
Městská policie 4 103,90
Běžné výdaje celkem 128 676,40
Kapitálové výdaje TSMS – technika 1 887,50
ZS-A splátka úvěru na rekonstrukci WC 200,00
rekonstrukce staré kašny u kostela, pítko 600,00
Projektová dokumentace ul. Malinovského 200,00
Projektová dokumentace ul. Jiráskova 300,00
Plánovací smlouvy 700,00
Projektová dokumentace přístavby a rekonstrukce MŠ Koláčkovo 1 000,00
Veřejné osvětlení 1 000,00
Územní plán – změna č.1 500,00
Výkupy pozemků 1 100,00
Veřejná architektonická soutěž – rekonstrukce a přístavba            SC Bonaparte 1 000,00
Husova 63 – statické zajištění 3 000,00
Rekonstrukce střechy bytového domu na ul. Bučovická 2 500,00
Průtah městem III/0501 – Špitálka – parkovací stání a chodníky 4 000,00
Radar úsekového měření Velešovice 3 200,00
stavební úřad – spoluúčast na dotace ÚSES 300,00
Městský úřad – kotelna 450,00
Městský úřad – dopravní prostředky 500,00
Městská policie – kamerový systém 600,00
Zámecké valy a zeď 35 800,00
z toho dotace na zámecké valy a zeď 31 mil. Kč
zámecký park – osvětlení, mobiliář, rekostrukce cest …. 19 300,00
bude realizováno pokud získáme dotaci 17 mil. Kč
Kapitálové výdaje celkem 78 137,50
Marie Jedličková – místostarostka