Schválený rozpočet Města Slavkov u Brna 2018

Na prosincovém zasedání zastupitelstva byl schválen rozpočet města na rok 2018. Příjmy a výdaje jsou rozpočtovány v celkovém objemu na 145 mil. Kč. Rozpočet je vyrovnaný a je k dispozici na odkazech uvedených níže.

Rozpočet schválený 2018 Slavkov u Brna – úplné znění

Rozpočet schválený 2018 Slavkov u Brna – závazné ukazatele

 

Schválený rozpočet na rok 2018 s komentářem

tis. Kč

Souhrnné údaje rozpočtu Schválený rozpočet 2017 Očekávaná skutečnost 2017 Rozpočet 2018
Třída 1 – Daňové příjmy 87.333,00 93.185,40 106.223,50
Třída 2 – Nedaňové příjmy 6.223,00 10.207,80 11.775,00
Třída 3 – Kapitálové příjmy 28,00 307,00 200,00
Třída 4 – Přijaté transfery (včetně dotací) 14.395,50 57.744,50 27.074,10
Příjmy celkem 117.979,50 161.444,20 145.273,20
Třída 5 – Běžné výdaje celkem 95.082,60 120.315,40 113.021,20
Třída 6 – Kapitálové výdaje celkem 52.282,10 85.779,90 32.252,00
Výdaje celkem 147.364,70 206.095,30 145.273,20
Splátky úvěrů -7.783,50 -7.783,50 -5.774,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech 37.168,70 52.434,60 5.774,00
Třída 8 – Financování 29.385,20 44.651,10 0,00

 

Běžné výdaje rozpočtu se oproti letošnímu roku navýšily. Příčinou je nárůst osobních nákladů vyvolaných legislativní změnou z konce tohoto roku. Tato legislativní změna se dotkla mezd všech pracovníků Městského úřadu, Technických služeb a Zámku Slavkov – Austerlitz. Přesto rozpočet v běžných výdajích umožní poprvé financovat navýšení počtu městských strážníků o jednu osobu.  Město má také v rozpočtu připravenu částku 1,8 mil. Kč na restaurování soch v zámeckém parku.

V běžných výdajích jsou zahrnuty příspěvky na provoz Městského úřadu, škol a dalších příspěvkových organizací města (TSMS a ZS-A). V rámci těchto příspěvků město dotuje provoz některých zařízení sloužících občanům.  Viz následující tabulka:

Zařízení ve správě Druh zařízení tis. Kč
ZS-A knihovna 617
kino 298
SCB a kultura 2.132
TSMS koupaliště 2.419
Stadion (správa TSMS + náklady na trávník) 700

 

Kapitálové výdaje (investice) jsou položkou, která nejvíce zajímá občany i zastupitele. Jejich celková výše přesahuje částku 32 mil. Kč. Předpokládáme, že v průběhu roku se kapitálové výdaje navýší o dalších 20 mil. Kč.

 

Prioritně jsou zastoupeny spoluúčasti města na investice umožňující čerpání dotačních prostředků:

  • výstavba cyklostezky do Hodějic
  • zpevnění zámeckých valů (do projektu je zahrnuto i vybudování bezbariérové vstupu – výtah z nádvoří zámku do 1. patra).
  • Do projektu obnovy povodní pobořené zámecké zdi je včleněna i rekonstrukce čínského altánku

Celková Hodnota těchto tří dotačních projektů je 140 mil. Kč. Předfinancování je zajištěno formou revolvingového úvěru. Spoluúčast města – 10%. Cyklostezka je záležitostí roku 2018, ostatní projekty se budou po etapách realizovat v průběhu tří let.

Vybrané položky kapitálových výdajů: tis. Kč
Spoluúčast – cyklostezka 3.000
Spoluúčast – zámecké valy a obnova zdi poničené povodní 3.300
Spoluúčast – skatepark a dovybavení stadionu (podaná žádost o dotaci) 2.600
Dokončení rekonstrukce horní části Palackého nám. (včetně chodníku k SCB) 2.500
Rekonstrukce elektroinstalace – budova Městského úřadu Palackého nám. 65 2.500
Rekonstrukce polikliniky (zateplení zbývající části) 3.000
Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Komenského 1.700
Veřejné osvětlení 1.000
Zametací stroj pro TSMS 4.000
Dokončení rekonstrukce zabezpečovacího systému – ZS-A 600
Předfinancování dotace – hardware pro MÚ (90% dostane město zpět) 4.945
MP defibrilátor 50
Rozšíření kompostárny 1.757
MP defibrilátor 50
ostatní 1.300
https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/12/kapitálové-výdaje-vývoj.png

Marie Jedličková – místostarostka města