Výchovné problémy dětí a mládeže: poruchy chování, nerespektování rodičů či jiných osob odpovědných za výchovu, záškoláctví, útěky z domova, užívání alkoholu nebo jiných návykových látek atd.

Jak začít:

Osobní, písemný či telefonický kontakt

Jaké doklady s sebou:

Platný doklad totožnosti

Poplatky:

Bez poplatku

Postup vyřízení:

Individuálně, pravidelná spolupráce s rodinou (pohovory na OSPOD, šetření v rodině, návštěvy školských zařízení aj), spolupráce s odbornými ambulantními či pobytovými zařízeními.

Lhůty:

Neprodleně, na základě výzvy do 30 dnů