V33_Otevřené a transparentní město


Otevřené a transparentní město

Město Slavkov u Brna realizuje od 1. 11. 2016 projekt spolufinancovaný z EU v rámci Operačního programu zaměstnanost s názvem „Otevřené a transparentní město“, reg. číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002875.

Tento projekt je zaměřen na oblast strategického řízení, konkrétně v rámci projektu bude vytvořen strategický plán rozvoje města a strategie efektivního hospodaření. Dále projekt cílí na zvýšení kvalifikace zaměstnanců formou vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů města.

Cílem projektu je posílit řízení veřejné správy a její přeměnu na efektivní veřejnou službu, jež bude mít jasnou koncepci, jak zajistit efektivní fungování úřadu a snižování administrativní zátěže. Realizací projektu město získá strategický dokument s definovanými rozvojovými cíli a nastavenou metrikou pro kontrolu jednotlivých plnění, čímž dojde k zajištění kvalitního a efektivního řízení rozvoje města a regionu. Strategický plán hospodaření bude sloužit jako nástroj pro snižování nákladů, zvýšení veřejné kontroly a zefektivnění hospodaření města. Současně projekt sleduje zkvalitnění výkonu řídícího managementu a profesionální úrovně pracovníků MěÚ.

Výstupy projektu jsou Strategický plán rozvoje města Slavkov u Brna, Strategie efektivního hospodaření a posílení profesionální úrovně zaměstnanců a zastupitelů města v oblastech projektového řízení, pravidel veřejných zakázek, manažerských dovednostech, personálního řízení.

Projekt probíhá v období od 1. 11. 2016  –  31. 10. 2018. Celkové náklady projektu činí 2 383 045 Kč. Projekt je spolufinancován z fondu EU, konkrétně z Evropského sociálního fondu.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.