Žádost o uzavření manželství

Manželství je svobodným projevem vůle muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství.

 

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

 • před kterýmkoli matričním úřadem v ČR,
 • před obecním úřadem, úřadem městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které patří do správního obvodu matričního úřadu
  a nejsou matričním úřadem, za předpokladu, že zde má alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt
 • před orgánem státem registrované církve,
 • před orgánem státem registrované náboženské společnosti,
 • před jakýmkoli obecním úřadem, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, ohrožen,
 • v cizině před kapitánem lodi plující pod vlajkou České republiky, kapitánem letadla registrovaného v České republice nebo velitelem vojenské jednotky České republiky
  v zahraničí, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen,
 • před zastupitelským úřadem České republiky v cizině,
 • v cizině též před orgánem k tomu zmocněným.

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Snoubenec, který je občanem ČR a je přihlášen k trvalému pobytu v ČR, předloží:

 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem)
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
 • případně úmrtní list zemřelého manžela,
 • případně pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu),
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o nabytí právní moci,
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o nabytí právní moci,
 • cizí státní příslušníci a občané České republiky s trvalým pobytem v cizině předloží výše uvedené doklady nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Tyto doklady musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt. Listiny vydané orgány cizího státu se předkládají s úředním překladem do českého jazyka a opatřené příslušným ověřením. To neplatí pro listiny vydané ve slovenském jazyce.

 

Cizí státní příslušníci dále předloží:

 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství. Je-li v dokladu uveden údaj
  o úmrtí bývalého manžela, pak cizinec již nemusí předkládat odpovídající úmrtní list,
 • snoubenec předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky, to neplatí, jde-li o občana Evropské Unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Pokud již mají snoubenci společné děti, je nutné doložit matričnímu úřadu jejich rodné listy.

Případný zástupce předloží u příslušného krajského úřadu, popř. úřadu s rozšířenou působností žádost o povolení uzavření manželství zástupcem. K žádosti o povolení uzavřít manželství zástupcem přiloží snoubenec doklady, které jsou přikládány k uzavření manželství, a písemnou plnou moc. Písemná plná moc obsahuje:

 • úředně ověřený podpis zmocnitele,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, rodná čísla a místo trvalého pobytu snoubenců a zástupce,
 • prohlášení o příjmení snoubenců a jejich společných dětí, v mužském a ženském tvaru,
 • prohlášení, že zmocniteli nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství a že je mu znám zdravotní stav druhého snoubence a že zvážil úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství; pokud žádá cizí státní příslušník o povolení uzavření manželství zástupcem, musí kromě výše uvedeného předložit ještě potvrzení o tom, že bude manželství uzavřené zástupcem v jeho domovském státě uznáno za platné.

Při uzavírání manželství předloží veškeré doklady jako při uzavření manželství bez zástupce a dále:

 • písemnou plnou moc,
 • povolení krajského úřadu, případně úřadu s rozšířenou působností uzavřít manželství zástupcem,
 • průkaz totožnosti zástupce.

Pokud má být uzavřen církevní sňatek, je třeba si vyřídit osvědčení k církevnímu sňatku Bez tohoto “osvědčení” nelze církevní sňatek uzavřít – manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. Snoubenci předloží matričnímu úřadu stejné doklady jako osoby, které budou uzavírat občanský (necírkevní) sňatek. Osvědčení má platnost 6 měsíců od data vydání.

 

Formuláře:

 • Dotazník k uzavření manželství
 • Žádost o vydání osvědčení

Vystaví matrika Slavkov u Brna. Doporučujeme primárně telefonicky kontaktovat pracovnice matriky.

 

Správní a jiné poplatky:

Poplatky – poplatek se vybírá vždy jen od jednoho ze snoubenců, platí se v hotovosti při podání žádosti:

 • 5.000 Kč za uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky. Od tohoto poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené,
 • 3.000 Kč za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky,
 • 2.000 Kč za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost (pokud se povoluje uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu, poplatek se vybírá jen jednou).
 • 500 Kč za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem.

Poplatky se platí v hotovosti při podání žádosti.

 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře.
  Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

po uzavření manželství matriční úřad:

 • oddělí snoubencům roh občanského průkazu a vydá potvrzení o změně stavu, popř. změně příjmení v souvislosti s uzavřením sňatku,
 • vydá manželům oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu.

 

Upřesnění a poznámky:

Sňatky mimo termín a mimo obřadní síň

Snoubenci musí nejprve kontaktovat naši matriku, kde vyplní dotazník k uzavření manželství a předloží zákonem stanovené doklady. Po splnění těchto podmínek mohou písemně požádat o povolení sňatku mimo stanovený termín a dobu nebo mimo obřadní síň.

Vyřizuje

Winterová Vladislava
matrika
+420 544 121 122
Elznerová Lenka
matrika
+420 544 121 114