Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v zahraničí

Snoubenec, který je státním občanem České republiky, nebo snoubenec, který je osobou bez státního občanství (dále jen ,,bezdomovec”), jíž byl povolen trvalý pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů, předkládá při uzavření manželství před zastupitelským úřadem České republiky v cizině také vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství předkládá státní občan České republiky nebo bezdomovec při uzavření manželství v cizině před orgánem cizího státu.
Po uzavření manželství v cizině požádá státní občan České republiky o zápis uzavření tohoto manželství do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno-střed, která vede matriční knihy, do nichž se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, k nimž došlo v cizině. Po provedení zápisu zvláštní matrika vyhotoví oddací list.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na žádost státního občana České republiky nebo bezdomovce, nebo jimi zplnomocněné fyzické osoby.

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydá na žádost občana ČR nebo bezdomovce, který má povolen trvalý pobyt na území ČR, nebo zplnomocněných zástupců.

Se žádostí o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se žadatel může obrátit písemně či osobně na

 • matriční úřad podle místa trvalého pobytu,
 • matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky před odchodem do ciziny,
 • na Úřad městské části Praha 1, pokud takový pobyt žadatel nikdy neměl,
 • zdržuje-li se žadatel trvale v cizině, může mu doklad vydat i zastupitelský úřad České republiky v cizině.
 •  

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti o vydání vysvědčení žadatel předkládá:

 • občanský průkaz nebo cestovní pas nebo povolení k pobytu cizince,
 • rodný list ,
 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
 • úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině (opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka.)
 • případně úmrtní list zemřelého manžela,
 • případný pravomocný rozsudek o rozvodu manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu),
 • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů,
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.

Žádá-li o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zplnomocněný zástupce státního občana ČR nebo bezdomovce, předkládá tento písemnou plnou moc žadatele k obstarání vysvědčení, žádost o vydání vysvědčení a přiloží shora uvedené doklady.

 

Formuláře:

 • žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

 

Správní a jiné poplatky:

za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se hradí správní poplatek ve výši 500 Kč v hotovosti. Platnost vysvědčení je 6 měsíců od data vystavení.

 

Lhůty pro vyřízení:

Matriční úřad je povinen vydat vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 60 dnů.

Vyřizuje

Winterová Vladislava
matrika
+420 544 121 122
Elznerová Lenka
matrika
+420 544 121 114