Určení otcovství k nenarozenému, případně k narozenému dítěti

Toto prohlášení mohou učinit na kterékoliv matrice rodiče, pokud jsou plnoletí. V případě, že nedosáhli 18 let, obrátí se na příslušný soud.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Prohlášení o určení otcovství k nenarozenému, případně narozenému dítěti lze sepsat na MěÚ  ve Slavkově u Brna, Palackého náměstí 64, matrika.

Telefonní čísla : 544 121 122 nebo 544 121 114.

Co musí předložit rodiče dosud nenarozeného dítěte:

 • rodné listy,
 • občanské průkazy,
 • matka předloží těhotenský průkaz ,
 • rozvedená matka – pravomocný rozsudek o rozvodu,
 • ovdovělá matka – úmrtní list manžela.

  Co musí předložit rodiče narozeného dítěte:

 • rodné listy,
 • občanské průkazy,
 • rodný list dítěte,
 • rozvedená matka – pravomocný rozsudek o rozvodu,
 • ovdovělá matka – úmrtní list manžela.Aby mohlo být v obou případech určeno otcovství, musí od právní moci rozsudku o rozvodu uplynout více jak 300 dní, rovněž u ovdovělé matky musí od data úmrtí manžela uplynout více jak 300 dní.

Formuláře:

Vystaví matrika

Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty pro vyřízení:

V případě, že jsou předloženy požadované doklady – IHNED

Vyřizuje

Winterová Vladislava
matrika
+420 544 121 122
Elznerová Lenka
matrika
+420 544 121 114