Cestovní doklady

Vydávání cestovních dokladů státním občanům České republiky (dále jen „občan”), jejich používání občany a vedení evidencí cestovních dokladů upravuje zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Před cestou do zahraničí

Před cestou do zahraničí byste si měli zkontrolovat, zda máte platný cestovní doklad. Držitel cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je podle zákona o cestovních dokladech oprávněn požádat u kteréhokoliv orgánu oprávněného k vydání tohoto pasu o ověření funkčnosti nosiče dat a správnosti údajů v něm zpracovaných biometrických údajů a osobních údajů.

Dále je třeba zjistit podmínky vstupu a pobytu v daném státě. Cestujete-li do členských států Evropské unie, postačuje ke vstupu a pobytu na území těchto států platný cestovní doklad.

Při cestě do ostatních států je třeba zjistit, zda se kromě platného cestovního dokladu uplatňují další podmínky vstupu a pobytu, zejména:

 • zda má Česká republika s daným státem uzavřenou bezvízovou dohodu či nikoliv; bezvízová dohoda stanoví, po jakou dobu a na jaké cestovní doklady se lze v daném státě zdržovat bez víza (např. pro bezvízové cesty do USA lze použít pouze cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji),
 • zda daný stát požaduje minimální platnost cestovního dokladu v souvislosti se vstupem a pobytem na svém území.

Kde získáte bližší informace

Stránky Ministerstva zahraničních věcí

NEPLATNÉ DOKLADY – možnost ověřit si na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR zde, zda je občanský průkaz či cestovní pas evidován jako neplatný; údaje mají pouze informativní charakter

UPOZORNĚNÍ – změny od 1.7.2018

Dne 1.7.2018 nabyla účinnosti novela zákona o cestovních dokladech, která zavádí dvě nové zkrácené lhůty pro vydání cestovního pasu (za zvýšený správní poplatek), a sice do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů.

Občan může nově při podání žádosti o nový cestovní pas uvést mobilní telefonní číslo nebo emailovou adresu, na které bude následně zaslána informace o možnosti převzetí hotového cestovního pasu.

Doporučujeme Vám s dostatečným předstihem před odjezdem do zahraničí věnovat zvýšenou pozornost tomu, zda máte platný cestovní pas, abyste se vyhnuli nutnosti uhrazení vyššího správního poplatku.

Informační leták Ministerstva vnitra k cestovním pasům  (změny od 1.7.2018)

Informace k systému samoobslužného odbavení cestujících – EasyGO

Informace o systému samoobslužného odbavení cestujících

EasyGO je systém samoobslužného odbavení cestujících, který pomocí biometrických bran umožňuje snadný a rychlý průchod hraniční kontrolou.Cestujícím je k dispozici na příletu i odletu v Terminálu 1 Letiště Václava Havla Praha. Vyzkoušejte ho a zjistíte, že se jedná o moderní, elegantní a komfortní způsob překročení hranice.

EasyGO mohou využívat všichni cestující, kteří jsou držiteli nového typu cestovního dokladu obsahujícího elektronický čip, jsou starší 15 let a mají pas vydaný některou ze zemí Evropské unie (EU), Švýcarska (CH) nebo Evropského hospodářského prostoru (EHP).

 

Druhy cestovních dokladů:

 • Cestovní pas: vydá občanovi obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podal žádost o jeho vydání. Pokud občan neměl trvalý pobyt na území ČR nebo pokud jej nelze zjistit, vydá cestovní pas Magistrát města Brna
 • Diplomatický pas: vydá Ministerstvo zahraničních věcí
 • Služební pas: vydá Ministerstvo zahraničních věcí
 • Cestovní průkaz: zastupitelský úřad
 • Náhradní cestovní doklad EU: zastupitelský úřad
 • Jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy

Nejčastěji používaným cestovním dokladem je cestovní pas. Součástí cestovního pasu je datová stránka obsahující strojově čitelné údaje a biometrické údaje (digitalizovaná fotografie, digitalizovaný podpis a otisky prstů a dalších bezpečnostních prvků stanovených přímo použitelnými právními předpisy Evropských společenství: čl. 2 Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. Prosince 2004).

 

Co je to cestovní doklad:

Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic ČR, kterou prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, podobu, státní občanství ČR, příp. další údaje v něm zapsané nebo zpracované.

Jak a kde žádat o cestovní pas:
Předložit potřebné doklady a požádat o cestovní pas (vydávaný ve lhůtě 30 dnů) může občan osobně u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (bez ohledu na místo trvalého pobytu), v hlavním městě Praze u úřadů městských částí Praha 1 – 22, nebo v zahraničí u zastupitelského úřadu ČR. V případě cestovních pasů vydávaných ve zkrácených lhůtách také na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, na adrese Na Pankráci 1623/72, Praha 4 – Pankrác (metro C – stanice Pražského povstání).

Každý, kdo žádá o vydání cestovního pasu, je povinen prokázat svou totožnost. Žádost o vydání cestovního pasu občan nevyplňuje, ale je pořizována přímo úředníkem, současně je pořízen snímek občana, vlastnoruční podpis občana a jsou odebrány otisky prstů (od 12 let věku), které jsou následně určeny k dalšímu digitálnímu zpracování.

Nemá-li občan trvalý pobyt na území ČR, vydá cestovní pas příslušný úřad podle posledního místa trvalého pobytu občana v ČR. Pokud občan trvalý pobyt na území ČR nikdy neměl nebo pokud ho nelze zjistit, vydá cestovní pas Magistrát města Brna.

Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách (do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů) se podává stejně jako žádost o vydání cestovního pasu vydávaného ve lhůtě do 30 dnů, při podání žádosti je však třeba výslovně uvést, že občan žádá o vydání cestovního pasu v konkrétní zkrácené lhůtě.

 

Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 a podle zákona č. 197/2010 Sb., skončilo dnem 1. července 2011 zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. Platnost zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů skončila dne 26. června 2012.

Zapisování  titulů
Zapisování titulů do cestovních dokladů bylo zrušeno. Jedinou změnou údajů v cestovním dokladu, kterou lze provést, je prodloužení doby platnosti cestovního průkazu. Dobu platnosti cestovního průkazu prodlužuje na žádost občana zastupitelský úřad.

Kdo může požádat o vydání cestovního pasu:

 • občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou
 • soudem určený opatrovník za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není  působilý k podání žádosti
 • člen domácnosti za občana staršího 15 let, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem
 • Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas

Podání žádosti o vydání cestovního pasu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno.

Jaké doklady je třeba předložit k žádosti o cestovní pas:
1) vydání cestovního pasu občanovi mladšímu 15 let

 • o vydání cestovního pasu žádá zákonný zástupce (nebo osoba viz výše) spolu s dítětem

K žádosti je třeba předložit:

 • rodný list dítěte
 • dosavadní cestovní pas dítěte (i neplatný)
 • platný občanský průkaz zákonného zástupce
 • doklad o státním občanství ČR – občan, který nemá trvalý pobyt na území ČR, je při vydání prvního cestovního pasu povinen prokázat státní občanství ČR. U občanů, kteří mají trvalý pobyt na území ČR, se doklad o státním občanství vyžaduje, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR podá zákonný zástupce dítěte na matrice dle místa trvalého pobytu. Doklad o státním občanství nesmí být starší 1 roku.

2) vydání cestovního pasu občanovi staršímu 15 let

 • o vydání cestovního pasu žádá občan starší 18 let sám. Žadatel ve věku nad 15 let do 18 let věku podává žádost v doprovodu s jedním zákonným zástupcem nebo k žádosti doloží písemný souhlas zákonného zástupce s vydáním cestovního dokladu s úředně ověřeným podpisem.

 K žádosti je třeba předložit:

 • platný občanský průkaz
 • platný občanský průkaz zákonného zástupce (žadatel ve věku od 15 do 18 let) nebo souhlas zákonného zástupce s úředně ověřeným podpisem
 • další doklady k prokázání pravdivosti údajů zapisovaných do cestovního pasu (např. rodný list, oddací list, doklad o státním občanství)
 • dosavadní cestovní pas (i neplatný)

Převzetí cestovního pasu:                                                                       

Cestovní pas mohou převzít tyto osoby:

 • občan starší 15 let
 • zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
 • opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena, nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
 • pověřený zástupce právnické osoby zřízené státem, jedná-li se o cestovní doklad vydaný k plnění pracovních úkolů v zahraničí podle mezinárodní smlouvy
 • z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele

Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 30 dnů lze převzít také u úřadu, který občan uvedl v žádosti (jiného, než u kterého byla podána žádost). Při převzetí cestovního pasu u jiného úřadu uhradí žadatel správní poplatek ve výši 100,- Kč.

Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů lze převzít buď u úřadu, u kterého byla podána žádost nebo na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, na adrese Na Pankráci 1623/72, Praha 4 – Pankrác.

Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne lze převzít pouze na pracovišti Ministerstva vnitra ČR.

 

Doba platnosti, lhůty pro vydání a správní poplatky za vydání cestovního pasu:

Lhůty pro vydání                                         Věk                 Doba platnosti           Správní

                                                                                                                                             poplatek

Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30-dnů

                                                                       mladší 15 let               5 let                      100,-Kč

                                                                       starší 15 let                10 let                     600,-Kč

Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů

                                                                       mladší 15 let              5 let                    1000,-Kč

                                                                       starší 15 let                10 let                  3000,-Kč

Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne

                                                                        mladší 15 let             5 let                   2000,-Kč

                                                                       starší 15 let                10 let                6000,-Kč

 

U žádostí podaných na zastupitelských úřadech v zahraničí platí delší lhůty pro vyřízení (až 120 dnů od podání žádosti)

Dovolujeme si upozornit, že správní poplatky lze u odboru SČŽÚ – cestovních dokladů uhradit pouze v hotovosti na místě a jsou splatné při podání žádosti (výjimkou je případ, kdy se část správního poplatku doplácí při převzetí u MV ČR).

Skončení platnosti cestovního dokladu:

 • uplynutím doby v něm vyznačené
 • ohlášením jeho ztráty nebo odcizení
 • uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství
 • pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele dokladu za mrtvého
 • rozhodnutím o skončení jeho platnosti, jestliže je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost, nebo jestliže obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny, nebo jestliže jeho držitel podstatně změnil svou podobu

Platnost cestovního dokladu nelze prodloužit.

Co dělat v případě ztráty, odcizení, zničení anebo nálezu cestovního dokladu:

Držitel cestovního dokladu nebo zákonný zástupce je povinen tyto skutečnosti neprodleně ohlásit orgánu příslušnému k jeho vydání, popř. kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, oddělení cestovních dokladů  nebo nejbližšímu útvaru policie. Dojde-li k uvedeným skutečnostem v zahraničí, nejbližšímu zastupitelskému úřadu. Nedodržení takové povinnosti je přestupkem podle zákona o cestovních dokladech.

Praktické poznámky k cestování do zahraničí:

 • Některé státy vyžadují určitou dobu platnosti cestovního pasu např. k udělení víza. Stejně tak pro případ, kdy cestuje nezletilé dítě v doprovodu jiné osoby, než je rodič nebo zákonný zástupce, doporučuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR, aby měla doprovázející osoba úředně ověřený písemný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce s konkrétní cestou. Tyto informace lze zjistit na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR – http://www.mzv.cz/
 • Možnost cestovat do států EU s občanským průkazem: k překročení hranice s členským státem Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i platný občanský průkaz. Ministerstvo vnitra nedoporučuje používat občanské průkazy s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem) z důvodu změny povinných údajů zapsaných v občanském průkazu při cestě do zahraničí, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě EU mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti občanského průkazu anebo za jeho poškození
 • Cestujeme – informace Ministerstva zahraničních věcí ČR pro občany k cestování do zahraničí

 

Odepření vydání a odnětí cestovního dokladu

Vydání cestovní dokladu orgán příslušný k jeho vydání občanovi odepře, bylo-li mu podle zvláštního právního předpisu uloženo omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí. O odnětí cestovního dokladu se rozhoduje v trestním řízení podle zvláštního právního předpisu (trestní řád).Cestovní doklady se vydávají ve správním řízení, vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád.

Sankce

Pokud občan nesplní povinnost nebo poruší zákaz stanovený zákonem o cestovních dokladech, může být takové jednání posouzeno jako přestupek. Přestupky na úseku cestovních dokladů jsou upraveny v § 34a zákona o cestovních dokladech. Přestupkem může být například porušení povinnosti chránit cestovní doklad před ztrátou, poškozením, zničením nebo zneužitím, odevzdat neplatný cestovní doklad. Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč, jedná-li se o neoprávněné zpracovávání údajů v nosiči dat s biometrickými údaji do 1 000 000 Kč.

Platnost cestovního dokladu skončí

 • uplynutím doby v něm vyznačené
 • ohlášením jeho ztráty nebo odcizení
 • uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana
 • pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu (dále jen “držitel”) za mrtvého

Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže

 1. a) je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost
 2. b) obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny, s výjimkou nesprávného údaje o aktuálním příjmení občana, pokud ke změně příjmení došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana
 3. c) jeho držitel podstatně změnil svou podobu.

Výdej údajů z evidence cestovních dokladů

Údaje o cestovních dokladech a jejich držitelích s výjimkou diplomatických a služebních pasů jsou zpracovány v evidenci cestovních dokladů, jejímž správcem je ministerstvo (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).Ministerstvo vnitra a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů pouze, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

Zjistí-li subjekt údajů, že údaje jsou vedeny v rozporu se zákonem nebo jsou nepřesné, může požádat o vysvětlení, popř. o provedení opravy.

Kdo a za jakých podmínek: 

„Ministerstvo vnitra nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci cestovních dokladů, a to na základě písemné žádosti.

V žádosti občan uvede:

 • jméno, popřípadě jména a příjmení
 • rodné číslo; v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvede datum narození
 • číslo platného cestovního dokladu
 • adresu místa trvalého pobytu
 • rozsah požadovaných údajů

Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana. Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz.

Žádost o poskytnutí údajů za občana staršího 15 let může podat podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, opatrovník.

Za občana mladšího 15 let podává žádost o poskytnutí údajů zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Vyřizuje

Šemorová Markéta
cestovní doklady
+420 544 121 139