Občanské průkazy

Zákon 269/2021 Sb. o občanských průkazech upravuje práva, povinnosti a působnost na úseku OP a navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie.

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Od 2. srpna 2021 se vydávají strojově čitelné občanské průkazy s biometrickými údaji, kterými jsou zobrazení obličeje a u občanů starších 12 let otisky prstů, uložené v nosiči dat. Tím se zajišťuje soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu.

 

Jaké typy občanských průkazů se vydávají:

 • strojově čitelný občanský průkaz s biometrickými údaji

občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let

občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let

občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let

občanům starším 12 let, u kterých není možné dočasně pořídit otisky prstů rukou, s dobou platnosti 1 rok

 

 • dočasný občanský průkaz (bez strojově čitelných údajů)

s dobou platnosti na 5 měsíců z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo v důsledku katastrofy či jiné mimořádné události

s dobou platnosti na 2 měsíce, jestliže o něj požádá občan do 2 měsíců ode dne nabytí českého státního občanství prohlášením nebo udělením

 

 

O vydání občanského průkazu žádá:

 • občan starší 15 let
 • za občana mladšího 15 let – jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • za občana staršího 15 let, kterému byl jmenován opatrovník z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, žádá tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti
 • za občana staršího 18 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci

Upozornění

Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost. K podání žádosti o vydání občanského průkazu nelze zmocnit jinou osobu.

 

Jak a kam se obrátit:

 • občan může požádat o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22 (bez ohledu na místo trvalého pobytu). Vydávajícím úřadem bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podá žádost o vydání občanského průkazu
 • žádost o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě lze podat i u Ministerstva vnitra v Praze.

 

 

Doklady předkládané k vydání občanského průkazu:

 

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen při podání žádosti o vydání občanského průkazu předložit:

 • dosavadní platný občanský průkaz
 • rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství, rovněž doklad o státním občanství České republiky, nebo
 • průkaz totožnosti; průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství České republiky, umožňující identifikovat tohoto žadatele

 

Jedná-li se o vydání dočasného občanského průkazu (bez strojově čitelných údajů)občan předkládá:

 • vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu
 • dvě fotografie
 • doklad o státním občanství České republiky
 • občan, jemuž byl vydán dočasný občanský průkaz – předkládá při podání žádosti – dočasný občanský průkaz a rodný list

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má pobyt na území České republiky, se předkládá:

 • rodný list, a vzniknou-li pochybnosti o státním občanství, rovněž doklad o státním občanství občana, nebo
 • cestovní pas České republiky se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji
 • popřípadě další doklady potřebné k odstranění rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v registru obyvatel

K vydání prvního občanského průkazu po nabytí státního občanství, se předkládá:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství České republiky
 • popřípadě další doklady potřebné k odstranění rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v registru obyvatel

K vydání občanského průkazu z důvodu konce platnosti se předkládá:

 • původní platný občanský průkaz – pokud je již neplatný, předkládá se rodný list nebo platný cestovní pas
 • popřípadě další doklady potřebné k odstranění rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v registru obyvatel

K vydání občanského průkazu po ztrátě, odcizení, poškození … se předkládá:

 • původní občanský průkaz (poškození)
 • pokud občan nemůže předložit původní občanský průkaz z důvodu ztráty nebo odcizení – je povinen předložit rodný list a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství, rovněž doklad o státním občanství České republiky, nebo
 • průkaz totožnosti; průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství České republiky, umožňující identifikovat tohoto žadatele
 • ohlásit ztrátu, odcizení nebo poškození občanského průkazu musí občan osobně, na obecním úřadu obce s rozšířenou působností; odcizení a ztrátu občanského průkazu lze nahlásit i na Policii ČR

K vydání občanského průkazu po změně trvalého pobytu se předkládá:

 • původní platný občanský průkaz a potvrzení o změně trvalého pobytu
 • popřípadě další doklady potřebné k odstranění rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v registru obyvatel

K vydání občanského průkazu po změně rodinného stavu nebo partnerství se předkládá:

 • původní platný občanský průkaz
 • pokud si občan nepřeje zapsání tohoto údaje do občanského průkazu, tento údaj se nezapíše; je-li tento údaj již uveden v původním občanském průkazu, je povinností občana požádat do 15 pracovních dnů od změny o nový průkaz
 • popřípadě další doklady potřebné k odstranění rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v registru obyvatel

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, nebo po ukončení pobytu v cizině se předkládá:

 • rodný list a doklad o státním občanství České republiky, nebo
 • cestovní pas České republiky se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji
 • popřípadě další doklady potřebné k odstranění rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti

 

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla omezena, se předkládá:

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán, doklad o státním občanství České republiky, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji, nebo cestovní pas
 • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana
 • občanský průkaz nebo cestovní doklad opatrovníka
 • veřejná listina, která zakládá nebo potvrzuje oprávnění podat žádost za občana
 • popřípadě další doklady potřebné k odstranění rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v registru obyvatel

 

Formuláře:

Žádost o vydání občanského průkazu s biometrickými údaji pořizuje v elektronické podobě úředník s využitím údajů vedených v informačních systémech a občan ji podepíše přes podpisový tablet.

Formuláře žádosti o vydání dočasného občanského průkazu jsou k dispozici u všech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Doporučujeme osobní podání uvedených dokumentů na příslušném pracovišti úřadu (v přízemí hlavní budovy úřadu).

 

Údaje zapisované do občanského průkazu na žádost občana:

 • pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání rodinného stavu nebo registrovaného partnerství, tento údaj se do občanského průkazu nezapíše

 

Lhůty pro vyřízení:

 • občanský průkaz se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti, anebo za správní poplatek ve zkrácené lhůtě a to – v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů
 • dočasný občanský průkaz vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti

 

 

Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou, s výjimkou občanských průkazů vydaných do 30. června 2000, které pozbývají platnosti 2. srpna 2026. Tyto občanské průkazy, které pozbydou platnosti, mohou mít ještě občané narození před 1. lednem 1936; jedná se o občanské průkazy typu „knížka“.

 

Převzetí občanského průkazu:

 • občanský průkaz převezme občan u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu; občanský průkaz vydávaný ve lhůtě 30 dnů lze za správní poplatek převzít i u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvede v žádosti
 • občanský průkaz vydaný ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin převezme občan pouze u Ministerstva vnitra, Na Pankráci 72, Praha 4
 • občanský průkaz vydaný ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů převezme občan u Ministerstva vnitra, Na Pankráci 72, Praha 4 nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož byla žádost o vydání občanského průkazu podána

 

Občanský průkaz mohou převzít tyto osoby:

 • občan starší 15 let
 • za občana mladšího 15 let zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • za občana staršího 15 let, kterému byl jmenován opatrovník z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, přebírá občanský průkaz tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti
 • za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít člen domácnosti, jehož oprávnění k zatupování občana bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci
 • zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem, nemůže-li se žadatel osobně dostavit k převzetí z důvodu omezení na svobodě, z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu

 

Při převzetí nového občanského průkazu je občan povinen odevzdat dosavadní občanský průkaz, který správní orgán znehodnotí. Požádá-li o to občan, správní orgán mu znehodnocený občanský průkaz ponechá.

 

 

Opravné prostředky a sankce:

 • proti rozhodnutím ve věcech občanský průkazů lze podat odvolání, pokud to zákon o občanských průkazech a správní řád umožňují, a to proti rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu nebo proti rozhodnutí o přestupku na úseku občanských průkazů

 

Sankce

Občan, který nesplnil povinnost nebo porušil zákaz stanovený zákonem o občanských průkazech se dopouští přestupku podle § 65 zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech.

 

 

Přestupku se dopustí ten, kdo:

 

 1. úmyslně poškodí, zničí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz
 2. poruší zákaz odebírat občanský průkaz při vstupu do objektů nebo na pozemky
 3. poruší zákaz přijímat občanský průkaz jako zástavu
 4. poruší zákaz pořizovat kopii občanského průkazu bez souhlasu držitele občanského průkazu
 5. poruší zákaz provádět v občanském průkazu zápisy, změny nebo opravy
 6. nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 30 dnů ode dne:
 • ohlásil změnu místa trvalého pobytu po ukončení pobytu v cizině
 • ve kterém dosáhl věku 15 let
 • nabyl plné svéprávnosti poté, co byla jeho svéprávnost omezena rozhodnutím soudu

  7. nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, ve kterém došlo ke skončení platnosti jeho dosavadního občanského průkazu z důvodu

 • uplynutí doby v něm uvedené
 • ohlášení jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití
 • nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • nabytí právní moci rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu

  8. nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 60 dnů (15+45) ode dne

 • ohlášení změny místa trvalého pobytu
 • nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení
 • nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla
 • změny pohlaví
 • změny rodinného stavu nebo registrovaného partnerství, je-li tento údaj zapsán v občanském průkazu
 • ve kterém nabyl státní občanství České republiky

  9. poruší povinnost chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo nebezpečím zneužití
  10. nepřevezme občanský průkaz
  11. neodevzdá nebo nepředloží občanský průkaz ke znehodnocení

Za přestupek uvedený v bodech 1., 2., 3., 4., 5., 9. a 11. lze uložit pokutu do 10 000 Kč, za přestupek v bodech 6., 7., 8. a 10. lze uložit pokutu do 15 000 Kč.

Pokud občan nemá v občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, nemá povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu při změně tohoto údaje – nedopouští se přestupku.

Občané, kteří se zdržují delší dobu mimo ČR a končí jim platnost občanského průkazu, si mohou požádat o vydání nového až po návratu z ciziny – skutečnost že se zdržovali v cizině bude třeba dokázat (např. dokladem o studiu, pracovní smlouvou, nájemní smlouvou, razítky v cestovním pasu).

 

Skončení platnosti občanského průkazu

Platnost občanského průkazu skončí:

 • uplynutím doby v něm uvedené
 • ohlášením jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití
 • dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • ohlášením ukončení trvalého pobytu na území České republiky
 • pozbytím státního občanství České republiky
 • úmrtím nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení za mrtvého
 • převzetím nového občanského průkazu
 • odevzdáním nalezeného občanského průkazu dnem nabytí právní moci rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu (např. z důvodu poškození, podstatné změny podoby)

 

Platnost občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode dne:

 • ohlášení změny místa trvalého pobytu
 • nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení
 • nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla
 • změny pohlaví
 • změna rodinného stavu, pokud je uveden v občanském průkazu

 

 

Bližší informace získáte na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR (Služby pro veřejnost – Rady a služby – Osobní doklady)

 

Správní poplatky:

 

Vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne:

 

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 1000,- Kč
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 500,- Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 500,- Kč

 

občanům mladším 15 let:

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 500,- Kč
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 250,- Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 250,- Kč

 

 

Vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů:

 

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 500,- Kč
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 250,- Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra – 250,- Kč
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 500,- Kč

 

občanům mladším 15 let:

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 300,- Kč
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 200,- Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra – 100,- Kč
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 300,- Kč

 

 

Vydání dočasného občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky:

 

 • občanům, kteří dosáhli věku 15 let – 200,- Kč
 • občanům mladším 15 let – 100,- Kč

 

Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky – 200,- Kč

 

Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let – 100,- Kč

 

Vydání občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy – 200,- Kč

 

Vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu – 200,- Kč

 

Umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti – 100,- Kč

Vyřizuje

Formánková Renata
občanské průkazy
+420 544 121 138