Žádost o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví města dotčeného uložením technické sítě

Jak začít:

Podat písemnou žádost, která je předložena k projednání a schválení RM.

Jaké doklady s sebou:

Písemná žádost včetně návrhu smlouvy s uvedením všech potřebných údajů (zejména parcelní čísla pozemků dotčených věcným břemenem, katastrální území a vyznačení rozsahu věcného břemene  v katastrální mapě).

Postup vyřízení:

Po projednání  v RM  je navrhovateli sdělen výsledek a v kladném případě předložena  smlouva  k podpisu.

Vyřizuje

Mgr. Vrtíková Monika
evidence majetku
+420 544 121 165