Pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, poručenství

Jak začít:

Osobní kontakt, převzetí formulářů k vyplnění včetně žádosti o zařazení do evidence žadatelů o NRP (formuláře dostupné i na webových stránkách města).

Jaké doklady s sebou:

K podané žádosti je nutné doložit vyplněné formuláře a následné kopie: občanské průkazy žadatelů, rodné listy žadatelů, případně jejich dětí; oddací list, případně rozsudek o rozvodu manželství; průkazková fotografie.

Poplatky:

Bez poplatku.

Postup vyřízení:

OSPOD si vyžádá zprávu příslušného úřadu o pověsti žadatelů v místě bydliště, opisy rejstříku trestů, provede osobní šetření v rodině a pohovor s oběma žadateli o NRP; zkompletuje spisovou dokumentaci a následně ji postoupí KrÚ JmK.

Lhůty:

OSPOD má lhůtu 30 dnů od podání žádosti o zařazení do evidence žadatelů o NRP na předání kompletní spisové dokumetace na KrÚ JmK.