Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019

v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Okrsek č. 1 – budova městského úřadu, Palackého náměstí čp. 64, Slavkov u Brna (obřadní síň).

Okrsek č. 2 – budova městského úřadu, Palackého náměstí čp. 65, Slavkov u Brna, (1. patro, zasedací místnost).

Okrsek č. 3 – budova základní školy, Tyršova ulice čp. 997, Slavkov u Brna.

Okrsek č. 4 – nová budova základní školy, Komenského  náměstí čp. 495, Slavkov u Brna  .

Okrsek č. 5 – Dům s pečovatelskou službou, Polní ulice čp. 1444, Slavkov u Brna, (II.  patro,   místnost   Klubu důchodců).

 

 

Bc. Michal Boudný v. r.

starosta města Slavkov u Brna

 

oznámení o počtu a sídle VOK-UD

 

 

 

 

 

 

Slavkov u Brna, dne 09. 04. 2019

Volba do přenosné hlasovací schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze                      v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na e-mail: vladislava.winterova@meuslavkov.cz,

lenka.elznerova@meuslavkov.cz,

nebo na tel.: 544 121 122, 544 121 114.

Způsob hlasování

Po obdržení úřední obálky vstoupí volič s hlasovacím lístkem do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může vložit maximálně jeden hlasovací lístek, na kterém může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit přednostní hlasy. K jiným úpravám se nepřihlíží.

Voličské průkazy

Voličské průkazy

 

Od vyhlášení voleb (17.01.2019) může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o vydání voličského průkazu. Vydávat voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 9. května 2019 (MěÚ Slavkov u Brna, matrika, Palackého náměstí 64, paní Vladislava Winterová).

Volič může požádat  o voličský průkaz osobně u obecního úřadu podle místa trvalého pobytu, a to nejpozději do středy 22. května 2019 do 16.00 hodin. V listinné podobě lze podat žádost opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schrány (datová schránka musí být fyzické osoby – voliče), a to nejpozději do 17. května 2019 do 16.00 hodin.

 

Voličský průkaz lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta), nebo může průkaz převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu.

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 

 

Žádost o vydání voličského průkazu ke stažení zde

 

 

Občané jiných členských států EU mohou volit pouze po zápisu do seznamu voličů

Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede obecní úřad. Občan jiného členského státu EU je do tohoto seznamu zapsán, jestliže

  • o zápis do seznamu požádal již při minulých volbách do Evropského parlamentu a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a nadále splňuje podmínky pro výkon práva volit – viz bod A,
  • je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí a u obecního úřadu v místě svého pobytu požádá o přenesení svých údajů z tohoto dodatku do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu – viz bod B,
  • o zápis do seznamu požádá – viz bod C.
  1.  Občan jiného členského státu EU, který již hlasoval ve volbách                           do Evropského parlamentu na území ČR v minulých volbách.                        Pokud takový volič nepožádal od minulých voleb obecní úřad o vyškrtnutí                   ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nadále splňuje podmínky pro hlasování, tak je veden automaticky v seznamu voličů. Takový volič nemusí nic dalšího činit. Obecní úřad již disponuje všemi nezbytnými údaji na základě žádosti předložené v minulých volbách. (Těmto voličům se doporučuje, aby si svůj zápis ověřili na obecním úřadě v místě svého pobytu.)
  2. Občan jiného členského státu EU, který hlasoval ve volbách do   zastupitelstev obcí.
    Takový volič je veden u obecního úřadu v dodatku stálého seznamu voličů. Volič pouze požádá o přenesení údajů z tohoto seznamu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tento volič proto podá u obecního úřadu v místě svého pobytu žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (v žádosti uvedené níže se zaškrtne druhé okénko). Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 14. dubna 2019 do 16.00 hodin.
  3. Občan jiného členského státu EU, který na území ČR ještě nehlasoval ani ve volbách do Evropského parlamentu, ani ve volbách do zastupitelstev obcí.
    Takový volič musí projevit svou vůli hlasovat na území ČR ve volbách                              do Evropského parlamentu. To učiní tak, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k pobytu, žádost o zápis do seznamu voličů                 pro volby do Evropského parlamentu (v žádosti se zaškrtne první okénko). Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 14. dubna 2019 do 16.00 hodin.

Žádost o zápis do seznamu voličů ke stažení zde

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }