V80_Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků a zastupitelů v podmínkách města Slavkova u Brna

 

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků a zastupitelů v podmínkách města Slavkova u Brna

CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009987

Předmětem projektu je vytvoření předpokladů pro efektivnější řízení a rozvoj vybraných oblastí fungování města Slavkov u Brna prostřednictvím tvorby a aktualizace strategických dokumentů města, zavedení nových nástrojů komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků a zastupitelů. Projekt je realizován v období od 1. 4 .2019 do 31. 5. 2021.

 

Cílem projektu je zefektivnění výkonu veřejné správy na místní úrovni, zvýšení kvality jejího fungování a snížení administrativní zátěže jak pro občany, tak pro úředníky. Dále vytvoření kvalitních předpokladů a poskytnutí silných impulsů pro efektivnější řízení vybraných oblastí (úrovně strategického řízení města a území prostřednictvím tvorby a implementace nových strategických, analytických a prováděcích dokumentů, lepší komunikace s občany prostřednictvím zavedení nových nástrojů komunikace a zdokonalení znalostí a dovedností zaměstnanců úřadu) a další rozvoj města.

 

Realizací projektu město získá aktuální nástroj efektivního řízení hospodaření města, založený na kvalitní analýze a současných potřebách, aktuální zmapování majetku města ve vybraných oblastech a v elektronické formě, zjištění skutečného technického nebo právního stavu tohoto majetku, dále, nové nástroje pro rychlé, nenásilné a efektivní zapojení veřejnosti do plánovacích a vyhodnocovacích procesů. Veřejný sektor informuje veřejnost o plánovaných aktivitách a změnách a vytváří tím větší důvěru mezi občanem a organizací. Projekt dále přinese nástroje pro zapojení co nejširší škály cílových skupin veřejnosti a partnerů do procesů plánování a rozvoje města a území.

 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.