Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel

V evidenci obyvatel se vedou údaje o státních občanech České republiky (dále jen „občan“); o osobách, které pozbyly státní občanství České republiky; o cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.

Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna poskytuje písemně na žádost obyvatele staršího 15 let údaje z evidence obyvatel, které jsou vedeny k jeho osobě a k osobě blízké (otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner).

 

Kdo podává žádost:

 • obyvatel starší 15 let
 • za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, žádá jeho zákonný zástupce nebo opatrovník
 • za občana může také požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem
  – za obyvatele může rovněž požádat zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele

Tyto osoby musí prokázat svoji totožnost a jejich identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů.

 

Podání žádosti:

 •  osobně nebo písemně na ohlašovně, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadě nebo Ministerstvu vnitra – v případě osobního podání žadatel prokáže svou totožnost a podepíše žádost; v případě písemné žádosti musí být žádost opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele, to neplatí, jestliže se žadatel podepíše na žádost před zaměstnancem úřadu. Z důvodu nutnosti úhrady správního poplatku doporučujeme podat formulář osobně na pracovišti matriky (v přízemí budovy úřadu Palackého nám. 65 – vchod se nachází mezi křižovatkou a průjezdem u Policie ČR) nebo evidence obyvatel (v přízemí hlavní budovy úřadu vedle pošty).
 • prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy – žadatel musí provést svoji autentizaci pomocí občanského průkazu
 • elektronicky – ministerstvu, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky a čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu – žádost musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem

Údaje v žádosti:

 • V žádosti se uvedou údaje obyvatele, o kterém mají být údaje poskytnuty, v rozsahu nezbytném pro jeho jednoznačnou identifikaci:
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení
 • rodné číslo – nemá-li přiděleno rodné číslo, uvede se datum narození
 • číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu umožňujícího elektronickou identifikaci (občanský průkaz nebo cestovní doklad)
 • adresa místa pobytu

 

Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let do vlastních rukou – pouze Ministerstvem vnitra.

K osobě blízké se poskytuje pouze údaj o datu, místu a okresu úmrtí; popř. místu a státu úmrtí, údaje o prohlášení za nezvěstného, údaje o prohlášení za mrtvého.

 

Správní poplatek:

Za poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel, obyvatel uhradí správní poplatek ve výši 50,-Kč za každou započatou stránku.

 

Právní úprava:

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů

 

Související předpis:

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 337/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů

 

Návod na vyplnění formuláře je uveden zde.

Vyřizuje

Slezáčková Blanka
evidence obyvatel
+420 544 121 187
Elznerová Lenka
matrika
+420 544 121 114