Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Z důvodu nutnosti úhrady správního poplatku doporučujeme osobně podat na pracovišti evidence obyvatel (v přízemí hlavní budovy úřadu vedle pošty).

Kdo rozhoduje o zrušení místa trvalého pobytu:

 

 • ohlašovna z moci úřední,
 • ohlašovna na návrh navrhovatele – vlastníka objektu nebo jeho vymezené části, nebo oprávněné osoby (dále jen „oprávněná osoba“) za splnění zákonných podmínek.

 

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

 

 • byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,
 • byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo
 • zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

Jak a kam se obrátit

Návrh na zrušení adresy místa trvalého pobytu podá oprávněná osoba na ohlašovně v místě trvalého pobytu občana, kterému má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen, tj.

 • na obecním úřadu,
 • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst.

Co musíte předložit

Při zrušení místa trvalého pobytu je oprávněná osoba povinna:

 

 • podat písemný návrh na zrušení místa trvalého pobytu,
 • prokázat existenci důvodů pro zrušení adresy místa trvalého pobytu občana – zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo vymezenou část,
 • prokázat totožnost občanským nebo jiným dokladem totožnosti,

doložit vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva nemůže ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí. Navrhovatel je povinen existenci důvodů ke zrušení TP ohlašovně prokázat a doložit vlastnictví objektu nebo jeho části výpisem z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců nebo nájemní smlouvou.

Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.
Zrušením trvalého pobytu končí platnost občanského průkazu. Občan, kterému byl zrušen trvalý pobyt, je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

 

Poplatky a termíny

Správní poplatek

Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu zaplatí žadatel za každou osobu uvedenou v návrhu správní poplatek ve výši 100,- Kč.
 

 

Lhůty

Viz správní řízení.

Právní úprava

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

 

Doplňující zákony a předpisy

 

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Viz správní řízení.

Proti rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze podat odvolání.

Sankce

Sankce nejsou stanoveny.

Vyřizuje

Slezáčková Blanka
evidence obyvatel
+420 544 121 187