Zprostředkování kontaktu

Z důvodu úhrady správního poplatku doporučujeme podat formulář osobně na pracovišti matriky (v přízemí budovy úřadu Palackého nám. 65 – vchod se nachází mezi křižovatkou a průjezdem u Policie ČR) nebo evidence obyvatel (v přízemí hlavní budovy úřadu vedle pošty).

Ministerstvo vnitra na základě písemní žádosti občana České republiky staršího 15 let o zprostředkování kontaktu zprostředkuje kontakt s jiným občanem České republiky uvedeným v žádosti.

 

Žádost lze podat:

–      osobně nebo písemně na matričním úřadě, obecním úřadě obce s rozšířenou působností, krajském úřadě nebo Ministerstvu vnitra – v případě osobního podání žádosti musí žadatel prokázat svoji totožnost; v případě písemné žádosti musí žádost obsahovat úředně ověřený podpis žadatele, to neplatí v případě, pokud žadatel podepíše žádost před zaměstnance úřadu

–      elektronicky – žádost musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem

–      datovou schránkou – žadatel musí provést svoji identifikaci pomocí čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu

 

V žádosti žadatel uvede:

–      své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě jiné kontaktní údaje a důvod pro zprostředkování kontaktu

–      ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude možné identifikovat – zpravidla jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo posledního jí známého trvalého pobytu

–      kontaktující osoba může v žádosti prohlásit, že kontaktovaná osoba je osobou blízkou – osobou blízkou se pro účely zákona o evidenci obyvatel rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner

 

 

Správní poplatek:

Za zprostředkování kontaktu uhradí občan správní poplatek ve výši 500,-Kč za každou kontaktovanou osobu.

Ministerstvo vnitra provede šetření v základním registru obyvatel a v informačním systému. Pokud jednoznačně identifikuje kontaktovanou osobu, zašle jí informaci o zprostředkování kontaktu obsahující jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu kontaktující osoby a důvod pro zprostředkování kontaktu, pokud jej kontaktující osoba uvedla. Pokud kontaktující osoba uvede v žádosti i jiné kontaktní údaje (např. e-mail, telefon…), zašlou se kontaktované osobě namísto místa trvalého pobytu tyto i jiné údaje kontaktující osoby. Ministerstvo vnitra sdělí kontaktující osobě, že její kontaktní údaje byly předány kontaktované osobě.

Kontaktovaná osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá, zkontaktovat. V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku

V případě, že kontaktovanou osobu nelze jednoznačně identifikovat, nemá trvalý pobyt na území České republiky a zároveň nemá evidován údaj o adrese, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo zemřela, popřípadě byla rozhodnutím soudu prohlášena za mrtvou nebo nezvěstnou, sdělí tuto skutečnost Ministerstvo vnitra kontaktující osobě.

V případě, že kontaktovaná osoba zemřela, popřípadě byla rozhodnutím soudu prohlášena za mrtvou nebo nezvěstnou a byla vůči kontaktující osobě osobou blízkou, sdělí Ministerstvo vnitra kontaktující osobě údaj o datu, místu a okrese úmrtí; popřípadě den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí; popřípadě jako den, který nepřežil, nebo den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti.

Jde – li o úmrtí občana mimo území České republiky, sdělí Ministerstvo vnitra údaje o datu úmrtí a místu a státu, na jehož území k úmrtí došlo.

 

Právní úprava:

  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

 

Doplňující zákony:

  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů

Vyřizuje

Slezáčková Blanka
evidence obyvatel
+420 544 121 187
Elznerová Lenka
matrika
+420 544 121 114