Prodej nebo směna obecních pozemků

Jak začít:

Podat žádost, po odsouhlasení záměru  prodeje v RM (popř. ZM)  je záměr zveřejněn na úřední desce a následně předložen k projednání a schválení RM a ZM.

Jaké doklady s sebou:

Písemná žádost s uvedením všech potřebných údajů (zejména parcelní číslo, katastrální území a vyznačení v katastrální mapě).

Postup vyřízení:

Žadatel je po  projednání  v ZM informován o výsledku  a v kladném  případě je právníkem města zpracován návrh smlouvy  a žadatel je vyzván k jejímu podpisu.

Vyřizuje

Mgr. Vrtíková Monika
evidence majetku
+420 544 121 165