Poplatek za užívání veřejného prostranství

Jak začít:

Ohlásit nejpozději 5 dní předem zahájení užívání veřejného prostranství.

Jaké doklady s sebou:

Žádost podat na formuláři – ohlášení k místnímu poplatku.

Poplatky:

Poplatek dle obecně závazné vyhlášky města Slavkov u Brna č. 7/2023, o místních poplatcích za užívaní veřejného prostranství.

Postup vyřízení:

Poplatník  ohlásí užívání veřejného prostranství na odboru SMIR a ve formuláři uvede údaje o poplatníkovi, místo užívání a rozsah užívané plochy a dobu užívání. Na odboru SMIR je poplatníkovi vydáno povolení a vypočítán poplatek, který uhradí na odboru SMIR.

Lhůty:

V den ohlášení.

Sazba místního poplatku za užívání veřejného prostranství

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč,

b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb (restaurační zahrádky) 5 Kč,

c) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč,

d) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 50 Kč,

e) za provádění výkopových prací 5 Kč,

f) za umístění stavebního zařízení a stavebního materiálu 2 Kč,

g) za umístění dřeva nebo uhlí 10 Kč,

h) za umístění reklamního zařízení včetně typu „A“ mimo památkovou zónu 5 Kč,

i) za umístění reklamního zařízení včetně typu „A“ při krátkodobém umístění (po dobu nejvýše deseti po sobě následujících dnů v souvislosti s pořádáním jednorázových (propagačních, kulturních, sportovních, prodejních akcí apod.) 10 Kč,

j) za umístění skládek 5 Kč,

k) za umístění zařízení cirkusů 5 Kč,

l) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 5 Kč,

m) za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce 5 Kč,

n) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 5 Kč.

 

Město stanovuje poplatek paušální částkou za vyhrazení trvalého parkovacího místa 3 000 Kč/rok.

 

OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Vyřizuje

Bobová Hana
správa majetku
+420 544 121 127