Žádost k vydání závazného stanoviska – zásah do krajinného rázu

Jak začít:

Podáním žádosti nebo osobní návštěva příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny.

Jaké doklady s sebou:

–       Výřez z katastrální mapy s vyznačením umístění stavby (aktivity)

–       Projektová dokumentace

Poplatky:

Bez poplatku.

Lhůta k vyřízení:

Do 30 dnů od podání žádosti.

Vyřizuje

Mgr. Skokanová Eliška
ochrana přírody a krajiny
+420 544 121 107