Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

Jak začít:

Souhlas je nutný pro původce odpadů (oprávněnou osobu), nakládá-li s nebezpečnými odpady (v souladu s §16 odst. 3 zákona o odpadech).
Žadatel předloží žádost s potřebnými přílohami.

Jaké doklady s sebou:

  1. Plná moc (žádá-li zástupce)
  2. Seznam nebezpečných odpadů podle Katalogu odpadů (vyhl. č. 381/2001 Sb.), s nimiž bude nakládáno, odhad jejich množství za rok, místo a způsob nakládání s nimi
  3. Výpis z obchodního rejstříku, příp. živnostenský list, rozhodnutí o registraci nebo zřizovací listina – kopie
  4. Jméno odpadového hospodáře, pokud má žadatel povinnost jej určit  (§15 zákona)
    a doklady o jeho odborné způsobilosti (§ 15 odst.6)

Poplatky:

Bez poplatku.

Lhůta k vyřízení:

Do 30 dnů od podání žádosti.

Vyřizuje

Ing. Doleželová Lenka
ochrana přírody a krajiny a ochrana ZPF
+420 544 121 128