Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

Jak začít:

Souhlas lze vydat původci odpadů v souladu s §30 odst. 2 zákona o odpadech.
Žadatel předloží žádost s potřebnými přílohami.

Jaké doklady s sebou:

  1. Plná moc (žádá-li zástupce)
  2. Seznam odpadů podle Katalogu odpadů (vyhl. č. 381/2001 Sb.), u nichž není nutné třídění nebo oddělené shromažďování, jejich množství za rok, místo a způsob nakládání s nimi
  3. Výpis z obchodního rejstříku, příp. živnostenský list, rozhodnutí o registraci nebo zřizovací listina – kopie
  4. Smlouva s oprávněnou osobou ke sběru, výkupu, odstranění, využití, úpravě netříděného odpadu – kopie

Poplatky:

1000 Kč

Lhůta k vyřízení:

Do 30 dnů od podání žádosti.

Vyřizuje

Ing. Doleželová Lenka
ochrana přírody a krajiny a ochrana ZPF
+420 544 121 128