Zpracování strategických dokumentů pro město Slavkov u Brna
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007368

 

Předmětem projektu je podpora zajištění dlouhodobého, koordinovaného a efektivního rozvoje města Slavkova u Brna prostřednictvím vytvoření celkem čtyř strategických dokumentů (koncepcí) pro potřeby rozvoje města v dílčích oblastech. Projekt je realizován v období od 1. 3. 2018 do 31. 10. 2019.

 

Cílem projektu je vytvoření předpokladů pro systematický, koordinovaný a efektivní rozvoj města Slavkov u Brna v hlavních oblastech jeho rozvoje a celkově zlepšit život obyvatel města. Tomuto cíli bude dosaženo vypracováním 4 dílčích segmentových koncepcí v oblastech, kterými jsou veřejná doprava města, SMART CITY Slavkov u Brna, zde jde konkrétně projekt zacílen na rozvoj a implementace SMART přístupů při řízení města a dále koncepce podpory cestovního ruchu.

 

Výsledkem projektu se očekává tvorba dokumentů, které doposud ve městě zcela chybí. Projekt přinese efektivní nástroje pro rozvoj města ve vybraných strategických oblastech, nové nástroje pro nenásilné, propracované a efektivnější zapojení veřejnosti do plánovacích a vyhodnocovacích procesů úřadu a města. Díky realizaci projektu budou řešeny i nástroje pro zapojení dalších partnerů do procesů plánování a rozvoje města a území, jakými jsou podniky a podnikatelé, neziskový sektor, profesní sdružení, vysoké školy a jiné, např. akademické instituce apod. Díky tvorbě koncepcí dojde ke zlepšení úrovně práce s daty v oblastech, důležitých pro rozhodovací proces, dojde ke zlepšení úrovně komunikace s veřejností a celkově se zlepší pořádek ve vlastních datech. Realizací projektu město získá efektivní nástroje pro rozvoj města ve vybraných strategických oblastech a mnoho dalšího.

 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.

 

Zveřejněné dokumenty

V 58 Koncepce efektivního využití nestrukturovaných dat_

V 58 Koncepce veřejné dopravy města Slavkov u Brna

V 58 Koncepce zajištění a rozvoje služeb technického charakteru města Slavkov u Brna

V 58 Koncepce podpory cestovního ruchu města Slavkov u Brna_

V 58 Koncepce_podpory podnikání ve městě Slavkov u Brna

V 58 Koncepce SMART CITY ve městě Slavkov u Brna

V 58 Dopady klimatických změn ve městě Slavkov u Brna_

V 58 Vyhodnocení průzkumu názorů občanů města Slavkov u Brna

V 58 Vyhodnocení průzkumu názorů návštěvníků města Slavkov u Brna

Plakát A3 – a3horizontal

Plakát A3 – a3vertical

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }