Zvláštní příjemce důchodu

Městský Úřad Slavkov u Brna, odbor sociálních věcí rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění dle § 10 a § 118 Zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění se provádí dle příslušných ustanovení Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovením zvláštního příjemce důchodu (§ 118 zákona 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) je řešena situace, kdy oprávněný příjemce dávek důchodového pojištění nemůže vzhledem ke svému zdravotnímu stavu důchod přijímat nebo důchod nevyužívá k účelu, ke kterému je určen. 

Zdravotní důvody jsou nejčastější příčinou zahájení řízení o ustanovení zvláštního příjemce –  oprávněný příjemce již není fyzicky schopen podpisu a nemá bankovní účet, na který by mu důchod mohl být zasílán. K ustanovení zvláštního příjemce důchodu může být přistoupeno také v případech, kdy ho příjemce důchodu  nevyužívá k úhradě životních potřeb, např. utrácí za alkohol a následně mu hrozí ztráta bydlení z důvodu nehrazení nákladů na bydlení.

Řízení o  ustanovení zvláštního příjemce důchodu je v kompetenci obecních úřadů obcí I. typu – tzn., že ve věci rozhoduje zpravidla obecní úřad obce, kde má oprávněný příjemce důchodu bydliště. Odbor sociálních věcí MěÚ Slavkov u Brna ustanovuje zvláštního příjemce důchodu pouze pro  občany Slavkova u Brna.

Pokud jsou na základě podnětu  nebo vlastního šetření shledány důvody pro zahájení řízení a je zde fyzická osoba (v odůvodněných případech právnická osoba) vhodná pro výkon funkce zvláštního příjemce důchodu a tato osoba s ustanovením do této funkce souhlasí, je vydáno rozhodnutí, na základě kterého jsou následně dávky důchodového pojištění zasílány zvláštnímu příjemci důchodu.

Zvláštní příjemce je povinen důchod použít pouze ve prospěch oprávněného příjemce a osob, které je oprávněný příjemce povinen vyživovat, je také povinen na žádost oprávněného příjemce nebo obecního úřadu, který jej ustanovil, podat písemné vyúčtování dávky, která mu byla vyplácena.

Obecní úřad rozhodnutí  o ustanovení zvláštního příjemce zruší, pokud odpadnou důvody jeho vydání nebo zvláštní příjemce neplní své povinnosti.

Vyřizuje

PhDr. Pavezková Hana DiS.
sociální péče, kurátorka pro dospělé
+420 544 121 149
Horňáková Lucie DiS.
sociální péče, koordinátorka KPSS
+420 544 121 105