Bydlení pro seniory

Pobytových zařízení pro seniory existuje několik typů, které je třeba rozlišit.

Domov s pečovatelskou službou

Byty v domech zvláštního určení a byty v bezbariérovém provedení. Jedná se o byty v Domě s pečovatelskou službou, Polní 1444, Slavkov u Brna (dále jen DPS), které jsou určeny pro občany – poživatele starobního nebo plného invalidního důchodu, jejichž schopnost samostatně vést domácnost je omezena zejména z důvodu stáří nebo zdravotního postižení (fyzické, smyslové, mentální, duševní onemocnění, kombinované…),dokládá se lékařskou zprávou. Bezbariérovými byty se rozumí nájemní byty trvale speciálně upravené pro užívání těžce tělesně postiženými občany. Nájemcem bytu v DPS nemůže být občan v produktivním věku, přestože dosud žil ve společné domácnosti s důchodcem, kterému byl byt v DPS pronajat. Podmínkou pronájmu bytu v DPS je mobilita žadatele, tj. samostatnost v pohybu a při vykonávání běžných hygienických potřeb a předložení lékařské zprávy, včetně vymezení úkonů pro poskytování pečovatelské služby. 

Zájemce (pouze poživatel starobního nebo invalidního důchodu) o pronájem bytu podá žádost doloženou vyplněným formulářem, který obdrží na Odboru správy budov a tepelného hospodářství nebo v elektronické podobě na webu a předá na městském úřadě – na Odboru SBTH.

Odbor správy budov a tepelného hospodářství

Městské byty

Běžné městské byty má ve své správě odbor správy budov a tepelného hospodářství.

Pronájmy a prodej městských bytů a nemovitostí

Vyřizuje

PhDr. Pavezková Hana DiS.
sociální péče, kurátorka pro dospělé
+420 544 121 149
Horňáková Lucie DiS.
sociální péče, koordinátorka KPSS
+420 544 121 105