Odstranění stavby

Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav, zařízení. Vlastník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb uvedených v § 103 stavebního zákona, nejde-li o stavbu, v níž je přítomen azbest, či stavbu vedení technické infrastruktury.

Co k tomu potřebuji?

Formulář dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., v platném znění. Jde-li o stavby, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a) – e), připojí k ohlášení dokumentaci bouracích prací, závazná stanoviska, vyjádření vlastníků inženýrských sítí a doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě nebo jiné právo opravňující k odstranění stavby, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem. Stavbu lze odstranit, pokud stavební úřad do 30 dnů ode dne ohlášení takového záměru vydá souhlas. V případě, že ohlášení není úplné nebo že nejsou splněny podmínky pro vydání souhlasu, pak rozhodne usnesením, že záměr projedná v řízení.  Vyplněnou žádost je třeba podat na podatelně MěÚ Slavkov u Brna, poslat elektronicky a žádost opatřit zaručeným elektronickým podpisem, případně zaslat do datové schránky.

 

Vyřizuje

Mgr. Horák Jaromír
vedoucí odboru
+420 544 121 113
Ing. Bohdálek Radim
technik stavebního úřadu
+420 544 121 183
Ing. Machaňová Vladimíra
technička stavebního úřadu
+420 544 121 109
Bc. Knesl Marcel DiS
technik stavebního úřadu
+420 544 121 143
Ing. Formánek Martin
technik stavebního úřadu
+420 544 121 161
Ing. Bartlová Veronika DiS.
technička stavebního úřadu

Milešovice, Šaratice, Slavkov u Brna

+420 544 121 141
Dvořáková Žaneta
silniční správní úřad, stavební úřad
+420 544 121 145