Územní plánování

Jak začít:

Návrh na pořízení změny územního plánu se podává u obce, pro jejíž území se územní plán nebo změna pořizuje.

Jaké doklady s sebou:

Návrh na pořízení změny územního plánu se podává u obce, pro jejíž území se územní plán pořizuje, a obsahuje údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce, údaje o navrhované změně využití ploch na území obce, údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele, důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny, návrh úhrady nákladů na pořízení územního plánu.

Poplatky:

Úhrada nákladů podle § 45 zák. č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) 

Postup vyřízení:

Pořizovatel po převzetí návrhu na pořízení změny územního plánu posoudí úplnost návrhu, jeho soulad s právními předpisy a v případě nedostatků vyzve navrhovatele, aby je v přiměřené lhůtě odstranil. Splňuje-li návrh všechny stanovené náležitosti, pořizovatel jej posoudí a se svým stanoviskem bezodkladně předloží k rozhodnutí zastupitelstvu obce příslušné k vydání územního plánu.

Vyřizuje

Ing. Šmerdová Hana
úřad územního plánování
+420 544 121 147
Ing. arch. Matyášová Oksana
územní plánování, památky
+420 544 121 182