Vydání řidičského průkazu / udělení řidičského oprávnění

Jak začít:

Řidičský průkaz se vydává osobě, která je držitelem řidičského oprávnění (žadatel o vydání řidičského průkazu musí být držitelem řidičského oprávnění), nebo tomu, kdo splní podmínky pro jeho udělení.
Podmínky udělení a držení řidičského oprávnění jsou stanoveny v § 82 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“).

Řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která:

  • dosáhla věku stanoveného zákonem,
  • je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel,
  • je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel,
  • má na území České republiky trvalý nebo přechodný pobyt,
  • splnila další podmínky stanovené zákonem,
  • není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.

Jaké doklady s sebou:

Se žádostí se obraťte na libovolný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Z důvodu nutnosti tisknout formuláře na PC, nebudou tyto přímo pro žadatele k dispozici.

Na úřadě předložte:

  • doklad o odborné způsobilosti (tj. doklad o úspěšném složení zkoušky po absolvování v autoškole),
  • doklad totožnosti,
  • posudek o zdravotní způsobilosti

pozn. Fotografii vyhotoví pracovnice na přepážce. 

Poplatky:

Správní poplatek činí 200 Kč v hotovosti.

Postup vyřízení:

Žádost je možné podat na příslušném pracovišti libovolného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Řidičský průkaz si žadatel převezme osobně.

Nelze vyřídit elektronicky.

Lhůty:

Žádost bude vyřízena do 20 dnů od podání.

Vyřizuje

Kučerová Jaroslava
evidence řidičů
+ 420 544 121 133