Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu

Jak začít:

Držitel řidičského oprávnění při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení svého řidičského průkazu (dále též „ŘP“) nebo mezinárodního řidičského průkazu (dále též „MŘP“) je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit libovolnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností . Odcizení průkazu doporučujeme ohlásit na Policii České republiky.

Jaké doklady s sebou:

Na úřadě předložte:

  • doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas)
  • při poškození průkazu i poškozený ŘP

pozn. Fotografii pořizuje pracovnice přímo na přepážce

V případě odcizení průkazu předložte obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností také „Oznámení o odcizení“, které vám bylo vydáno na oddělení Policie České republiky, kde jste tuto skutečnost ohlásili – i když není nutné tuto skutečnost policii hlásit, přesto vám tento postup doporučujeme.

Poplatky:

Správní poplatek činí 200 Kč; v případě žádosti o expresní vydání ŘP činí správní poplatek 700 Kč.

Postup vyřízení:

Žádost je možné podat na příslušném pracovišti libovolného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Řidičský průkaz si žadatel převezme osobně.

Lhůty:

Bezodkladně po oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ŘP vám vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu“.
Vydané potvrzení nepodléhá správnímu poplatku a platí 30 dnů ode dne jeho vydání; po tuto dobu nahrazuje ŘP, ale pouze pro provoz na území České republiky.

Nový ŘP vám bude vydán ve lhůtě do 20 kalendářních dnů ode dne podání žádosti, při expresní žádosti do 5 pracovních dnů.

Vyřizuje

Kučerová Jaroslava
evidence řidičů
+ 420 544 121 133