Výměna řidičského průkazu (v zákonem stanovené lhůtě)

Jak začít:

Výměna stávajících řidičských průkazů za řidičský průkaz odpovídající vzoru Evropských společenství je stanovena § 134 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Jaké doklady s sebou:

Na úřadu se předkládá:

  • Žádost vyřídíte na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností. Z důvodu nutnosti tisknout formuláře na přepážce, nejsou tyto  k dispozici elektronicky
  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, ve výjimečných situacích cestovní pas s označením pobytu na území České republiky)
  • řidičský průkaz, kterému končí platnost

pozn. Fotografii pořizuje pracovnice přímo na přepážce.

Poplatky:

Výměna řidičského průkazu dle § 134 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, se provádí bezplatně.

Ve zrychleném řízení (do 5 dnů) je poplatek 700 Kč

Postup vyřízení:

Žádost je možné podat na příslušném pracovišti libovolného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Držitel řidičského oprávnění je povinen převzít ŘP osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci a zároveň s převzetím odevzdat neplatný řidičský průkaz.

Lhůty:

Žádost o vydání řidičského průkazu bude vyřízena do 20 dnů od podání žádosti.

Žádost je možné vyřídit i ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů, po zaplacení správního poplatku 700 Kč.

Vyřizuje

Kučerová Jaroslava
evidence řidičů
+ 420 544 121 133