Povolení k zvláštnímu užívání komunikace

Jak začít:

Žadatel vyplní příslušný formulář, k žádosti přiloží potřebné přílohy.

Jaké doklady s sebou:

Žadatel nepředkládá žádné doklady. Postačí vyplněný formulář včetně povinných příloh viz. formulář žádosti

Poplatky:

Dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění je správní poplatek dle položky 36 písm. a) v závislosti na délce trvání.

Do 10 dnů ve výši Kč 100,-

Šest měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců ve výši Kč 500,-

Delší než 6 měsíců ve výši Kč 1.000,–

(Správní poplatek lze uhradit v hotovosti na místě nebo převodem z účtu).

Postup vyřízení:

Rozhodnutí o povolení nebo zamítnutí zvláštního užívání komunikace bude vydáno v zákonné lhůtě 30 dnů, resp. 60 dnů, ode dne doručení žádosti.

Vyřizuje

Žilka Roman
referent silničního správního úřadu – speciální stavební úřad – dopravní stavby
+420 544 121 132
Dvořáková Žaneta
silniční správní úřad, stavební úřad
+420 544 121 145