Podnět o stanovení úpravy provozu

Jak začít:

Žadatel předloží podnět a potřebné doklady na příslušný úřad.

Jaké doklady s sebou:

Návrh (schéma) dopravního značení ve 4 vyhotoveních se zakreslením stávajícího a požadovaného nového umístění nebo zrušení dopravního značení, vypracovaný odbornou firmou dle Zásad pro dopravní značení dle TP 65, TP 66, TP133 a ČSN EN 12899 – 1, souhlas Správy a údržby silnic JmK, oblast Vyškov, příslušné obce, souhlas příslušného orgánu Policie ČR, DI Vyškov, vyjádření drážního úřadu, jedná-li se o § 77 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb., v platném znění, platný výpis z obchodního event. živnostenského rejstříku u podnikajících fyzických a právnických osob.

Vyřizuje

Mgr. Pilátová Libuše
vedoucí odboru správních činností, oddělení dopravně správních agend
+420 544 121 140
Žilka Roman
referent silničního správního úřadu – speciální stavební úřad – dopravní stavby
+420 544 121 132
Dvořáková Žaneta
silniční správní úřad, stavební úřad
+420 544 121 145