Osoby odcházející z ústavní výchovy

Mladý dospělý po ukončení ústavní výchovy nebo náhradní rodinné péče může požádat sociálního kurátora o poradenství a pomoc při vstupu do jeho samostatného života. Sociální kurátor pomáhá mladým dospělým po ukončení ústavní výchovy nebo náhradní rodinné péče při startu do jejich nového života a poskytuje jim poradenství.

Nestátní neziskové organizace pomáhají lidem, kteří se ocitli v situaci, se kterou si sami nedokáží pomoci anebo potřebují nasměrovat na tu správnou cestu. Informace o dostupných nestátních neziskových organizacích se může mladý dospělý dozvědět například od kurátora, pracovníka OSPOD nebo i od zařízení, ve kterém se právě dítě či mladý dospělý nachází. NNO zabývající se podporou mladých dospělých lze vyhledat v registru sociálních služeb.

Registr sociálních služeb

  • Domy na půl cesty
  • Azylové dom
  • Sociální bydlení
  • Podporované bydlení
  • Ubytování s částečnou podporou
  • Nízkoprahové zařízení pro mladistvé a mladé dospělé

Psychologickou podporu a pomoc může mladý dospělý najít nejen u sociálního kurátora, ale i u pracovníka OSPOD, zaměstnance zařízení, ve kterém se právě osoba nachází, u psychologa, terapeuta, a i v nestátních neziskových organizací nabízejících psychologickou podporu.

Registr sociálních služeb pro nalezení potřebné organizace

S přechodem do dospělosti může pomoci i sociální kurátor, který nasměruje na možnost podpory ze strany státu. Tyto informace může i sdělovat příslušný Úřad práce.

Mladý dospělý se dostaví za sociálním kurátorem, který vyhodnotí situaci mladého dospělého. Podle aktuálně zjištěných potřeb klienta se domluví na způsobu spolupráce, případně společně vypracují individuální plán klienta. Součinnost klienta se sociálním kurátorem při tvorbě a hodnocení individuálního plánu je jednou z podmínek pro poskytnutí dávky opakujícího se zaopatřovacího příspěvku, který vyplácí úřad práce.

Bližší informace o podmínkách nároku na dávku

V případě, že mladý dospělý s kurátorem pro dospělé nespolupracuje, tedy neposkytuje součinnost při vyhodnocování a aktualizaci individuálního plánu, kurátor pro dospělé informuje příslušný úřad práce a mladému dospělému nárok na zaopatřovací příspěvek zaniká.

Co je zaopatřovací příspěvek opakující se a kdo na něj má nárok?

Zaopatřovací příspěvek opakující se je dávka, která je určena pro mladé dospělé odcházející z ústavních zařízení a mladé dospělé odcházející z náhradní rodinné péče (pěstounská péče, poručenství apod.). Prostřednictvím této dávky pomáhá stát pokrýt výdaje např. na úhradu nákladů na bydlení, na nákup oblečení, obuvi, osobních potřeb nebo školních potřeb.

Nárok vzniká, jestliže mladý dospělý strávil před nabytím plné svéprávnosti alespoň 1 rok ve zprostředkované pěstounské péči – tedy u pěstounů, se kterými nemá příbuzenský vztah, nebo v nařízené ústavní výchově, nebo žil alespoň 3 roky v nezprostředkované pěstounské péči, kdy o něj osobně pečují například prarodiče, tety, strýcové apod.
Dále musí být mladý dospělý nezaopatřený, bezúhonný a musí spolupracovat se sociálním kurátorem při vypracování, vyhodnocování a aktualizaci individuálního plánu.

Probační a mediační služba představuje novou instituci na poli trestní politiky, vychází ze součinnosti dvou profesí – sociální práce a práva, zejména trestního. Vyváženým propojením obou se vytváří nová multi-disciplinární profese v systému trestní justice.

Vyřizuje

PhDr. Pavezková Hana DiS.
sociální péče, kurátorka pro dospělé
+420 544 121 149