Osoby omezené ve svépravnosti

Agenda výkonu veřejného opatrovnictví, je výkonem přenesené působnosti, kdy je obec ustanovena rozhodnutím příslušného soudu opatrovníkem určité osoby. Pověřená osoba musí splňovat odborné předpoklady, tedy musí mít i zkoušku odborné způsobilosti (vyhláška č. 173/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů). Rozsah činností veřejného opatrovníka je široký. Dochází k uzavírání smluv za opatrovance, poskytování zdravotní péče osobám omezeným ve svéprávnosti, schvalování právních jednání soudem apod.

Výkon veřejného opatrovnictví obcí nebo městem, pokud se nenalezne vhodná fyzická osoba, která by měla o opatrovance omezeného ve svéprávnosti skutečný zájem a byla ochotna opatrovnictví vykonávat. Jedná se o výkon přenesené působnosti státní správy obcí – městem. Základní poradenství v oblasti opatrovnictví je poskytováno zdarma, občan může požádat v provozní době úřadu osobně, telefonicky nebo e-mailem. Výkon funkce veřejného opatrovníka obcí je výkonem přenesené působnosti, řídí se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

K omezení svéprávnosti člověka může dojít zejména v těchto případech, když:

  • člověk trpí duševní poruchou trvalého rázu
  • není schopen se sám o sebe postarat
  • není schopen samostatně jednat a zajišťovat si základní životní potřeby
  • není schopen sám nakládat s finančními prostředky a spravovat majetek
  • je lehce ovlivnitelný k podepisování různých smluv
  • nemá reálný náhled na svůj zdravotní stav
  • má sklony k sebepoškozování, sebevražedné úmysly atd.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Řízení o omezení svéprávnosti osoby je započato podáním podnětu či návrhu (včetně zprávy o aktuálním zdravotním stavu), podnět/návrh se zasílá okresnímu soudu. Návrh/podnět může podat kdokoli, právnické i  fyzické osoby např. rodinní příslušníci, přátelé, známí, lékaři, městský úřad, všichni ti, kteří přicházejí do kontaktu s danou osobou a jsou obeznámeni s životní situací dotčené osoby, neboli to vyžaduje veřejný zájem.

Podmínky a postup řešení:

Po podání podnětu/návrhu soud zváží, zda je důvod k zahájení řízení o omezení svéprávnosti nebo lze zvolit jiný institut podpory, nápomoci či zastoupení. Pokud je řízení zahájeno, ustanoví soud znalce z oboru psychiatrie, který následně vypracuje znalecký posudek na posuzovanou osobu, poté je nařízeno ústní jednání. Soud za účasti znalce, navrhovatele, posuzované osoby a jejího opatrovníka pro řízení pak vydá rozsudek.

Příslušný soud určí osobě rozsah omezení, určí rozsah práv a povinností opatrovníka, který jedná v zájmu opatrovaného. V případě, že není v rodině nikdo, kdo by roli opatrovníka pro zletilého příbuzného omezeného ve svéprávnosti zastával, ustanoví soud tzv. veřejného opatrovníka. Veřejným opatrovníkem se stane obec příslušná dle trvalého bydliště opatrovance. Opatrovnictví přechází na veřejného opatrovníka (obec) také v případě, že opatrovník ustanovený soudem zemře nebo jeho odvoláním, a to až do doby, než bude soudem jmenován opatrovník nový. Výkon veřejného opatrovnictví je výkonem státní správy.

Dokumenty a formuláře ke stažení

Vyřizuje

PhDr. Pavezková Hana DiS.
sociální péče, kurátorka pro dospělé
+420 544 121 149
Horňáková Lucie DiS.
sociální péče, koordinátorka KPSS
+420 544 121 105