Přestavba silničního vozidla

Jak začít:

Přestavbou silničního vozidla je změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce provozovaného silničního vozidla.Přestavbu silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, povoluje příslušný obecní úřad s rozšířenou působností na základě písemné žádosti, pokud jsou splněny podmínky pro přestavbu stanovené prováděcím právním předpisem.  Hromadnou přestavbu typu silničního vozidla povoluje ministerstvo na základě písemné žádosti, pokud jsou splněny podmínky pro hromadnou přestavbu stanovené prováděcím právním předpisem. Přestavba silničního vozidla se řídí ustanovením § 73 zákona č. 56/2001Sb.

Žádost musí obsahovat:

  1. obchodní jméno, sídlo a právní formu právnické osoby a  její  identifikační  číslo, pokud  bylo přiděleno,  je-li   žadatelem   právnická   osoba,   nebo  jméno  a  příjmení,  pobyt,   obchodní  jméno, rodné  číslo  a identifikační číslo fyzické osoby, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem fyzická osoba,
  2. druh a kategorii silničního vozidla,
  3. účel, pro který má být silniční vozidlo používáno.

Žádost musí být doložena těmito doklady:

  1. podrobným popisem přestavby silničního vozidla,
  2. návrhem na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu silničního vozidla,
  3. technickým  popisem  a  výkresovou  dokumentací  systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo  samostatného  technického  celku  vozidla,  pokud    nebyla  schválena  jejich  technická způsobilost typu,
  4. technickým protokolem vydaným zkušební stanicí a u hromadné přestavby vozidla pověřenou zkušebnou.

Poplatky: 

Správní poplatek za schválení vozidla po přestavbě činí 1 000,-Kč.

Postup při vyřízení:

O povolení přestavby silničního motorového vozidla musí výrobce předem písemně požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností. Příslušným k vydání povolení je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má výrobce sídlo nebo bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště. Schválené doklady k vozidlu si žadatel převezme osobně.

Lhůty:

Žádost bude vyřízena nejpozději ve lhůtě do30 dnů ode dne doručení písemné žádosti výrobce doložené předepsanými doklady.

Vyřizuje

Mgr. et Mgr. Habrda Jan
registr vozidel
+420 544 121 134