Stavba – výroba silničního vozidla

Jak začít:

Stavbou – výrobou jednotlivého silničního vozidla se rozumí výroba nejvýše pěti kusů jednoho typu silničního vozidla podle vlastní konstrukce nebo s využitím systému vozidla, konstrukční části vozidla a samostatného technického celku vozidla, na něž byla vydána rozhodnutí o schválení typu.Stavba  – výroba jednotlivého silničního vozidla  se řídí ustanovením  § 29 a § 30 zákona č. 56/2001 Sb.

Žádost musí obsahovat:

  • obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno, příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele, rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba,
  • druh a kategorii silničního vozidla,
  • účel, pro který má být silniční vozidlo používáno,
  • způsob zajištění záručního a pozáručního servisu.

 

Žádost musí být doložena těmito doklady:

  •  ověřenou  kopií   smlouvy  nebo  listiny  o  zřízení  nebo  založení  právnické  osoby  nebo  u právnických  osob  zapsaných  v  obchodním   rejstříku  výpisem  z obchodního  rejstříku,  u  fyzických  osob  podnikatelů ověřenou kopií živnostenského oprávnění,
  •   technickým  popisem silničního vozidla  v rozsahu  údajů  uváděných v technickém průkazu vozidla, včetně údajů o předpokládaných provozních, jízdních a  dynamických  vlastnostech,
  •   nákresem sestavy silničního vozidla s uvedením rozměrů a hmotností,
  •   návodem k údržbě a obsluze vozidla v českém jazyce,
  •   osvědčeními   o  schválení  typu   systémů  vozidla,  konstrukčních   částí  a   samostatných technických celků vozidla, které tvoří silniční vozidlo, nebo technickým protokolem.

Poplatky:

Správní poplatek za schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla činí 1 000,-Kč.

Postup při vyřízení:

O povolení výroby jednotlivého silničního motorového vozidla musí výrobce předem písemně požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností. Příslušným k vydání povolení je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má výrobce sídlo nebo bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště. Schválené doklady k vozidlu si žadatel převezme osobně.

Lhůty:

Žádost bude vyřízena nejpozději ve lhůtě do 60 dnů ode dne doručení písemné žádosti výrobce doložené předepsanými doklady.  (Zákon č. 56/2001Sb., §31 odst. 3).

Vyřizuje

Mgr. et Mgr. Habrda Jan
registr vozidel
+420 544 121 134