Žádosti o informace

Jak žádat o informace

Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv a svobod, který zaručuje právo na informace ve veřejné správě. Pravidla pro poskytování informací a postupy při vyřizování  žádostí o informace stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uvedený zákon je obecným právním předpisem, který upravuje podmínky svobodného přístupu k informacím s výjimkou těch, jejichž poskytování (zejména vyřízení žádosti, způsob podání, lhůty, opravné prostředky a způsob poskytnutí informací) upravuje jiný právní předpis (např. zákon o právu na informace o životním prostředí, katastrální zákon aj.).

Povinným subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., jsou územní samosprávné celky a jejich orgány, zákon stanovuje povinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti.

Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Kdo a za jakých podmínek může žádat o informace

Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba.
Žádost o informaci se podává povinnému subjektu, v jehož působnosti je daná informace. V případě, že se žádost dotýká práv třetích osob, budou žádost a základní údaje o žadateli poskytnuty této osobě k možnosti uplatnění jejích práv.

Jak a kam se obrátit se žádostí o informace

Žádost o informaci se podává ústně, písemně či prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací příslušnému povinnému subjektu. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Možné způsoby zaslání žádosti:

  • na adresu Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna
  • emailem přes elektronickou podatelnu na adresu mesto@slavkov.cz
  • datová schránka: zrvbwe4

Co musíte předložit

K podání žádosti není potřeba předkládat žádné doklady. Ze žádosti musí být zřejmé: komu je určena, že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., kdo žádost podává- žadatel uvede jméno, příjmení, datum narození (název, identifikační číslo), adresu místa trvalého pobytu (adresu sídla) nebo není-li trvale přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny. Podle zákona jsou povinné subjekty oprávněny žádat úhradu nákladů v souvislosti s vyhledáváním a poskytováním informací, jejichž výše nesmí přesáhnout náklady spojené pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Další podrobnosti k poplatkům viz směrnice.

Směrnice k uplatňování zákona o informacích

 

Lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. Lhůta 15 dnů může být prodloužena nejvýše o 10 dní pouze z následujících důvodů:

  • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
  • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
  • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na předmětu žádosti.
  • nezbytnost umožnit uplatňování práv osobám, které by mohly být podstatným způsobem dotčeny poskytnutím požadované informace.

O prodloužení lhůty a důvodech prodloužení musí být žadatel informován, a to ještě před uplynutím lhůty k jejímu vyřízení.
Žádost o poskytnutí informace, která již byla zveřejněna například na internetu, v informačních brožurách a podobně se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění, nejpozději do 7 dnů od žádosti o poskytnutí informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji poskytne. To neplatí, pokud byla žádost o informace podána elektronicky a pokud je požadovaná informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup a žadateli byl sdělen odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.

Brání-li vyřízení žádosti nedostatek údajů o žadateli, povinný subjekt vyzve žadatele do 7 dnů od jejího podání, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena, bude žádost odložena.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti vyzván, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o jejím odmítnutí.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti povinného subjektu, tento žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

 

Přílohy k poskytnutým informacím za rok 2023

Příloha k 54-2023 [pdf | 3.7 MB]
Příloha k 53-2023 [pdf | 779.4 kB]
Příloha č. 45-2023 [pdf | 251.3 kB]
Příloha 10-2023 Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek [pdf | 852.1 kB]
Příloha 5-2023 Faktura za jídlo [pdf | 220 kB]
Přílohy k 48-2023 [pdf | 3.3 MB]
Přílohy k 19-2023 [pdf | 64 kB]
Přílohy k 18-2023 [pdf | 4.8 MB]

Přílohy k poskytnutým informacím za rok 2024

 

Přílohy k 2-2024 rozhodnutí an [pdf | 3.3 MB]
Příloha k 3-2024 přehled žádostí [pdf | 463.3 kB]
Příloha k 21-2024 [pdf | 1.8 MB]
Příloha k 22-2024 [pdf | 362.7 kB]
Příloha k 24-2024 (1) [pdf | 3 MB]
Příloha k 24-2024 (2) [pdf | 3 MB]
Příloha k 24-2024 (3) [pdf | 5.3 MB]
Příloha k 24-2024 (4) [pdf | 2.8 MB]