Název 

Město Slavkov u Brna

 

Důvod a způsob založení

Obec je základním samosprávným společenstvím občanů.

Tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce, a řídí se zejména zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Slavkov u Brna je městem.

Jeho hlavními orgány jsou zastupitelstvo města, rada města a starosta.

Obec spravuje své záležitosti samostatně  v samostatné působnosti obce.

Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví.

Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.

Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost.

Nadřízeným správním orgánem orgánů obce je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Orgánem kontrolním a dozorovým je ve vztahu k samostatné působnosti Ministerstvo vnitra a ve vztahu k působnosti přenesené Krajský úřad Jihomoravského kraje.

 

Kontaktní spojení

Adresa úřadu

Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

Telefon

+420544 121 111
+420544 121 119

Fax

+420544 121 171

Oficiální WWW stránka

www.slavkov.cz

Podatelna elektronické pošty (oficiální e-mail úřadu)

mesto@meuslavkov.cz

Podatelna elektronické pošty s elektronickým podpisem

podatelna@meuslavkov.cz

Případné platby můžete poukázat

729731/0100

IČ: 00292311

DIČ: CZ00292311

Datová schránka: zrvbwe4

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Palackého nám. 260 (nová budova)
 • Odbor kancelář tajemníka
 • Odbor správních činností a živnostenského úřadu
 • Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí (oddělení životního prostředí)
 • Odbor správních činností a živnostenského úřadu  (oddělení živnostenského úřadu)
 • Odbor sociálních věcí
 • Odbor správních činností a živnostenského úřadu (oddělení dopravně správních agend)
Palackého nám. 65 (stará budova)
 • Odbor kancelář tajemníka – podatelna
 • Odbor finanční
 • Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí
 • Odbor správy majetku, investic a rozvoje
 • Odbor správy majetku, investic a rozvoje (oddělení správy majetku)
 • Odbor vnějších vztahů
Úřední hodiny

Pondělí a středa 07:30 – 11:30 | 12:30 – 17:00 úřední dny
Úterý  8:00 – 13:00 hod. úřední den
Čtvrtek a pátek  8:00 – 13:00 hod. neúřední dny

Provozní doba značí pouze, kdy je otevřená budova úřadu.
Není to to samé, jako úřední hodiny !

V úterý je úřední den pouze na agendách: pasy, řidičské průkazy a registr vozidel.

Vaše dotazy Vám pracovníci MěÚ mohou zodpovědět i e-mailem nebo telefonicky. V případě potřeby se s nimi můžete dohodnout na dalším postupu.


Organizační řád Městského úřadu Slavkov u Brna

Aktuální organizační struktura městského úřadu

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

 

Městský úřad poskytne informace dle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,  žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.

Podání žádosti, stížnosti, návrhu či podnětu

Žádost, stížnost, návrh či podnět lze podat osobně na podatelně Městského úřadu Slavkov u Brna, elektronicky nebo přes datovou schránku města. 

Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.

Z podání by mělo být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Konkrétní postupy pro nakládání s jednotlivými podáními adresovanými obci se liší dle věcné působnosti jednotlivých odborů.

Opravné prostředky

Místo, lhůtu a způsob, kterým lze podat příslušný opravný prostředek proti rozhodnutí obce o právech a povinnostech osob stanoví vždy právní předpis, do jehož působnosti vydání napadeného rozhodnutí spadá. 

Opravným prostředkem se rozumí zejména odvolání, stížnost, podnět k zahájení přezkumného řízení, žádost o obnovu řízení či soudní žaloba. 

Opravný prostředek musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Zejména se jedná o uvedení toho, kdo opravný prostředek podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem spatřuje důvod nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí. 

Opravný prostředek se zpravidla podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Tento správní orgán, pokud opravnému prostředku sám nevyhoví, zpravidla postoupí věc k rozhodnutí o opravném prostředku nadřízenému správnímu orgánu. 

Postupy, formuláře, lhůty 

Postupy a formuláře potřebné při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání, včetně příslušných lhůt, naleznete ZDE.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec postupuje

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení)
Zákon č. 250/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Zákon č. 466/1991 Sb., živnostenský zákon
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Právní předpisy upravující činnosti obce jsou ve fyzické podobě k nahlédnutí v úředních hodinách na odboru kancelář tajemníka.

Směrnice k uplatňování zákona o poskytování informací – včetně sazebníku úhrad za poskytování informací (od 01.03.2019)

Směrnice k uplatňování zákona č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – včetně sazebníku úhrad za poskytování informací (do 28.02.2019) 

Směrnice k přijímání, vyřizování a evidenci peticí

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }