Název 

Město Slavkov u Brna

 

Důvod a způsob založení

Obec je základním samosprávným společenstvím občanů.

Tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce, a řídí se zejména zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Slavkov u Brna je městem.

Jeho hlavními orgány jsou zastupitelstvo města, rada města a starosta.

Obec spravuje své záležitosti samostatně  v samostatné působnosti obce.

Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví.

Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.

Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost.

Nadřízeným správním orgánem orgánů obce je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Orgánem kontrolním a dozorovým je ve vztahu k samostatné působnosti Ministerstvo vnitra a ve vztahu k působnosti přenesené Krajský úřad Jihomoravského kraje.

 

Kontaktní spojení

Adresa úřadu

Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

Telefon

+420544 121 111
+420544 121 119

Fax

+420544 121 171

Oficiální WWW stránka

www.slavkov.cz

Podatelna elektronické pošty (oficiální e-mail úřadu)

mesto@meuslavkov.cz

Podatelna elektronické pošty s elektronickým podpisem

podatelna@meuslavkov.cz

Případné platby můžete poukázat

729731/0100

IČ: 00292311

DIČ: CZ00292311

Datová schránka: zrvbwe4

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Palackého nám. 260 (nová budova)
 • Odbor kancelář tajemníka
 • Odbor správních činností a živnostenského úřadu
 • Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí (oddělení životního prostředí)
 • Odbor správních činností a živnostenského úřadu  (oddělení živnostenského úřadu)
 • Odbor sociálních věcí
 • Odbor správních činností a živnostenského úřadu (oddělení dopravně správních agend)
Palackého nám. 65 (stará budova)
 • Odbor kancelář tajemníka – podatelna
 • Odbor finanční
 • Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí
 • Odbor správy majetku, investic a rozvoje
 • Odbor správy majetku, investic a rozvoje (oddělení správy majetku)
 • Odbor vnějších vztahů
Úřední hodiny

Pondělí a středa 07:30 – 11:30 | 12:30 – 17:00 úřední dny
Úterý  8:00 – 13:00 hod. úřední den
Čtvrtek a pátek  8:00 – 13:00 hod. neúřední dny

Provozní doba značí pouze, kdy je otevřená budova úřadu.
Není to to samé, jako úřední hodiny !

V úterý je úřední den pouze na agendách: pasy, řidičské průkazy a registr vozidel.

Vaše dotazy Vám pracovníci MěÚ mohou zodpovědět i e-mailem nebo telefonicky. V případě potřeby se s nimi můžete dohodnout na dalším postupu.


Organizační řád Městského úřadu Slavkov u Brna

Aktuální organizační struktura městského úřadu

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

 

Městský úřad poskytne informace dle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,  žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.

Podání žádosti, stížnosti, návrhu či podnětu

Žádost, stížnost, návrh či podnět lze podat osobně na podatelně Městského úřadu Slavkov u Brna, elektronicky nebo přes datovou schránku města. 

Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.

Z podání by mělo být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Konkrétní postupy pro nakládání s jednotlivými podáními adresovanými obci se liší dle věcné působnosti jednotlivých odborů.

Opravné prostředky

Místo, lhůtu a způsob, kterým lze podat příslušný opravný prostředek proti rozhodnutí obce o právech a povinnostech osob stanoví vždy právní předpis, do jehož působnosti vydání napadeného rozhodnutí spadá. 

Opravným prostředkem se rozumí zejména odvolání, stížnost, podnět k zahájení přezkumného řízení, žádost o obnovu řízení či soudní žaloba. 

Opravný prostředek musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Zejména se jedná o uvedení toho, kdo opravný prostředek podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem spatřuje důvod nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí. 

Opravný prostředek se zpravidla podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Tento správní orgán, pokud opravnému prostředku sám nevyhoví, zpravidla postoupí věc k rozhodnutí o opravném prostředku nadřízenému správnímu orgánu. 

Postupy, formuláře, lhůty 

Postupy a formuláře potřebné při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání, včetně příslušných lhůt, naleznete ZDE.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec postupuje

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení)
Zákon č. 250/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Zákon č. 466/1991 Sb., živnostenský zákon
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Právní předpisy upravující činnosti obce jsou ve fyzické podobě k nahlédnutí v úředních hodinách na odboru kancelář tajemníka.

Směrnice k uplatňování zákona o poskytování informací – včetně sazebníku úhrad za poskytování informací (od 01.03.2019)

Směrnice k uplatňování zákona č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – včetně sazebníku úhrad za poskytování informací (do 28.02.2019) 

Směrnice k přijímání, vyřizování a evidenci peticí

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností

 • Seznam hlavních dokumentů města

  Rozpočet města – naleznete ZDE

  Územní plán a územně analytické podklady – naleznete ZDE

  Plán rozvoje města – naleznete ZDE

  Jednací řád zastupitelstva města – naleznete ZDE

informace o zpracování

osobních údajů správcem

A právech subjektů údajů

 

 

 

Organizace:

(dále „Správce“)

Město Slavkov u Brna

se sídlem: Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

IČ: 00292311

Pověřenec: SEID, s.r.o., Ing. Milan Seidler, 684 01 Nížkovice 142,

Tel.: 724094634, IČ: 06632017, www.seid.cz (dále „Pověřenec“)

 

 

 

 

1         Zkratky, pojmy a lokalizace umístění souvisejících dokumentů

Pojem/ zkratka Význam
GDPR Nařízení EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
Osobní údaje-jakýkoliv údaj nebo kombinace údajů, pomocí kterých je možno osobu/subjekt jednoznačně identifikovat nebo je identifikovatelná
OVM Orgán veřejné moci
Pověřenec Osoba povinná pro některé typy organizací, která plní úkoly v rozsahu specifikovaném v čl. 37 GDPR. Zajišťuje:

§  monitorování souladu s GDPR

§  řízení činnosti interní ochrany dat

§  školení pracovníků ve zpracování dat OÚ

§  provádění interních auditů

§  spolupracuje s ÚOOÚ

§  musí oznámit porušení ochrany dat (do 72 hodin od narušení bezpečnosti na ÚOOÚ)

§  působí jako kontaktní místo pro ÚOOÚ v záležitostech týkajících se zpracování vč. předchozí konzultace příp. vedení konzultací v jakékoliv jiné věci

§  působí jako kontaktní místo pro subjekty zpracovávaných OÚ

Subjekt údaje – osoba, které se zpracovávané osobní údaje týkají (v případě dítěte za něj jedná jeho zákonný zástupce).
ÚOOÚ Úřad na ochranu osobních údajů
Zpracování OÚ Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.
Zpracovatel Obecně subjekt, kterého pověřil Správce zpracováváním OÚ (např. na základě smlouvy – externí účetní, provozovatel cloudu, kde správce ukládá data (je možno aby správce přenesl odpovědnost na provozovatele cloudového řešení a příp. udělal i přísnější podmínky)

Má stejnou odpovědnost jako správce (např. musí být schopen prokázat, co je v jeho případě „odpovídající“ prostředek na základě analýzy rizik.)

Povinná smlouva mezi správcem a zpracovatelem (pro všechny případy, kdy dodavatelská firma provozuje službu, při níž dochází ke zpracování OÚ – mzdy, outsourcing, IS, …)

Zvláštní/citlivé OÚ Dle čl.9 GDPR se jedná o:

·         Údaje o rasovém a etnickém původu

·         Údaje o politických názorech

·         Údaje ukazující na náboženské vyznání nebo filosofické přesvědčení

·         Údaje o odborové příslušnosti

·         Genetické údaje

·         Biometrické údaje umožňující identifikaci jednotlivce

·         Údaje o zdravotním stavu

·         Údaje o sexuálním životě a sexuální orientaci

·         Údaje o odsouzení v trestných věcech

 

 

 

 

Umístění jednotlivých typů dokumentů, ke kterým má poskytovatel OÚ přístup

Umístění informací pro poskytovatele OÚ Seznam činností, při kterých dochází ke zpracování OÚ, vč. jejich charakteristik, jsou umístěny u právníka úřadu.
Uložení souhlasů poskytovatele OÚ Souhlasy poskytovatele OÚ jsou uloženy u správce činnosti zpracovávající OÚ, kde je souhlas vyžadován

 

 

 

2         Úvodní ustanovení

Tento dokument poskytuje poskytovateli osobních údajů, v případě nezletilého dítěte zákonnému zástupci, informace týkající se zpracování osobních údajů správcem.

V rámci organizace jsou zpracovávány osobní údaje zejména pro plnění zákonných povinností organizace:

 • zaměstnanců vč. jejich rodinných příslušníků v rámci činnosti personalistika a mzdy. Jedná se zejména o identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, rodné číslo, atp.) a osobní údaje nutné pro plnění zákonných povinností organizace (informace o zdravotním stavu, OÚ dětí, apod.)
 • činnosti v rámci státní správy (Stavební úřad, Matrika, …) – evidence osobních údajů občanů pro plnění zákonných povinností úřadu. Jedná se zejména o identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, rodné číslo, atp.) a osobní údaje nutné pro plnění daných zákonných povinností organizace.
 • činnosti v rámci samosprávy (pronájem bytů, apod.) – evidence osobních údajů pro plnění úkolů na základě zákona, ve veřejném zájmu (v rámci samosprávních činností, apod.) a jako oprávněný zájem správce. Jedná se zejména o identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, atp.) a osobní údaje nutné pro plnění dané samosprávní činnosti (např. informace o dětech, apod. u žádostí o byty). V případě zpracování osobních údajů nad rámec zákona nebo veřejného zájmu, tj když z GDPR vyplývá nutnost souhlasu se zpracováním OÚ, je poskytovatel OÚ požádán o tento souhlas. V rámci obce je provozován kamerový systém. Správcem záznamu z kamerového systému je Městská policie obce. Bližší informace o podmínkách a rozsahu provozu kamerového systému jsou uvedeny v samostatném dokumentu na internetových stránkách obce.

Kompletní seznam činností zpracovávajících osobní údaje (vč. výpisu evidovaných osobních údajů, doby zpracovávání, komu a z jakého důvodu jsou osobní údaje předávány, …) jsou uloženy v Seznamu činností (viz předchozí kapitola tohoto dokumentu).

Organizace nepředává osobní údaje mimo země EU ani je automatizovaně nezpracovává.

3         Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou správcem zpracovávány dle níže uvedených zásad vyplývajících z GDPR:

3.1                Zákonnost

Správce zpracovává osobní údaje pouze pokud je splněna jedna z těchto podmínek, a to pouze v odpovídajícím rozsahu zpracování:

 • Poskytovatel OÚ udělil souhlas se zpracováním osobních údajů – tato podmínka je využívána pouze v případě, že nelze uplatnit následující zákonné podmínky
 • Zpracování OÚ je nezbytné pro:
  • Splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je poskytovatel OÚ
  • Splnění právní povinnosti
  • Ochranu životně důležitých zájmů poskytovatele OÚ nebo jiné fyzické osoby
  • Splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
  • Účely oprávněných zájmů (netýká se zpracování prováděného OVM při plnění jejich úkolů).

3.2                Omezení účelem

OÚ správce zpracovává jen za účelem, ke kterým byly OÚ získány.

3.3                Minimalizace údajů

Rozsah OÚ je minimalizován ve vztahu na účel zpracování.

3.4                Omezení uložení

OÚ jsou zpracovávány pouze po nezbytně nutnou dobu nutnou pro naplnění účelu zpracování, příp. pomine-li zákonný důvod jejich zpracování a uložení (např. dle Spisového a skartačního plánu).

Po uplynutí doby zpracování, příp. souvisejících zákonných lhůt dle Spisového a skartačního plánu, jsou dokumenty podle typu buď skartovány (listinná forma) nebo neobnovitelně smazány z el. nosičů (el. forma), nebo na základě rozhodnutí oblastního archivu uloženy v oblastním archivu.

3.5                Přesnost údajů

Přesnost údajů je zajištěna dotazováním v případě jednání se SÚ, porovnáváním s osobními doklady SÚ, příp. v případě, že má správce přístup k aktualizací z veřejně dostupných celostátních rejstříků, příp. celostátních rejstříků, ke kterým má správce přístup (např. v případě, že má zpracovatel OÚ v rámci dané činnosti zákonný přístup k IS základních registrů, je zpracovatelem prováděna aktualizace OÚ prostřednictvím těchto registrů).

V případech, kdy je to efektivní je navíc kontrola/aktualizace OÚ prováděna v periodických intervalech.

Zaměstnanci správce mají za povinnost bezodkladně informovat zaměstnavatele o změnách v jejich osobních údajích – tato povinnost je jim připomínána v rámci interních porad.

3.6                Férovost a transparentnost

Správce zajišťuje průběžnou i periodickou kontrolu zpracování osobních údajů v rámci činnosti pověřence a vedoucími pracovníky správce.

Dokumentace související se zpracováním OÚ (souhlasy SÚ, popisy činností, …) je zpracována přehledným transparentním způsobem za použití jednoznačných a jednoduchých jazykových prostředků.

3.7                Důvěrnost, integrita a dostupnost

Správce zpracovává OÚ se zavedením vhodných technických a organizačních opatřeních, která chrání OÚ před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením či poškozením.

3.8                Odpovědnost

Při zpracování OÚ má správce stanovenu jasnou odpovědnost a mlčenlivost dotčených zaměstnanců a smluvní podmínky s pověřenými zpracovateli.

3.9                Ztráta osobních údajů

V případě ztráty OÚ (jak v elektronické, tak v tištěné podobě) má zaměstnanec povinnost tuto ztrátu bezodkladně hlásit určenému pracovníkovi správce a pověřenci správce. Tito zajistí další postup vč. případného nahlášení ztráty OÚ na ÚOOÚ do 72 hod.

3.10          Porušení povinnosti mlčenlivosti

Vědomé porušení povinnosti mlčenlivosti, neoprávněné zveřejnění, sdělení, zpřístupnění a přisvojení osobních údajů zaměstnancem je hrubé porušením pracovních povinností.

Při neoprávněném nakládání s osobními údaji se jedná o neoprávněné zveřejnění, zpracování, sdělení, zpřístupnění, přisvojení osobních údajů, porušení mlčenlivosti, které může být klasifikováno i jako trestný čin podle § 180 zákona č.40/2009 Sb., Trestní zákoník, v platném znění.

4         Kategorie správcem zpracovávaných osobních údajů

Převážná většina činností zpracovávajících OÚ vyplývá z plnění právních povinností správce, v rámci které jsou uvedeny typy zpracovávaných OÚ.

Napříč činností zpracovávajících OÚ správce zpracovává tyto kategorie osobních údajů:

 • Identifikační a adresní údaje (titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, doručovací nebo kontaktní adresa, číslo občanského průkazu, státní občanství, atd.)
 • Elektronické kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky)
 • Zvláštní OÚ (osobní údaje dětí, informace o zdravotním stavu, atp.)
 • Ostatní OÚ poskytnuté poskytovatelem OÚ např. v rámci smlouvy

5         Zajištění práv poskytovatele OÚ

Práva poskytovatele OÚ jsou realizována prostřednictvím žádostí, která obsahuje jednoznačnou identifikaci poskytovatele OÚ a to do 1 měsíce od podání žádosti, resp. ověření jednoznačné identifikace žadatele. Ve zdůvodněných případech je možno reagovat do 3 měsíců, ale s podmínkou že toto prodloužení termínu je předáno žadateli do 1 měsíce od podání žádosti, resp. ověření jednoznačné identifikace žadatele. Vlastní vyjádření k žádosti je posuzována v souvislosti s ostatními právními předpisy, příp. zákonnými povinnostmi správce.

Informace jsou poskytovány bezplatně mimo případů, kdy správce posoudí žádost jako zbytečně opakovanou, nepřiměřenou, nedůvodnou, nebo pokud nejde o oprávněný zájem žadatele.

Pro plnění práv jsou vytvořeny formuláře, které jsou zveřejněny viz kap.3 tohoto dokumentu.

5.1                Souhlasy poskytovatelů OÚ

Pro souhlasy se zpracováním OÚ jsou vytvořeny přehledné, snadno pochopitelné formuláře, zajišťující, aby byl souhlas informovaný, konkrétní a písemný. Písemná forma souhlasu se uchovává po celou dobu zpracování OÚ a to pouze v rámci uvedeného účelu a doby zpracování, ke kterému byl souhlas udělen. Zpracování OÚ je prováděno až po získání souhlasu.

V rámci jednotlivých souhlasů je poskytovatel OÚ informován o jeho právech ve vztahu k udělenému souhlasu vč. práva na odvolání/zrušení souhlasu se zpracováním OÚ.

5.2                Právo na přístup a opravu

Poskytovatel OÚ má právo na přístup k elektronicky zpracovávaným OÚ (tj. které OÚ jsou o něm zpracovávány a na základě jakého zákonného důvodu a k jakému účelu a době zpracování OÚ) a příp. i na jejich opravu, pokud jsou nepřesné, nebo neúplné. Oprava bude s ohledem na technické možnosti provedena neprodleně. Poskytovatel OÚ má povinnost při změně svých osobních údajů doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm správce zpracovává, nejsou přesné.

5.3                Právo na výmaz

Poskytovatel OÚ má právo na výmaz OÚ, které správce zpracovává, pokud toto zpracování není předmětem jiné zákonné povinnosti správce. Správce osobních údajů má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu elektronicky vedených osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může kontaktovat správce osobních údajů nebo pověřence.

5.4                Právo na námitku proti zpracování OÚ

Poskytovatel OÚ má právo na námitku proti zpracování OÚ. Toto právo je možno aplikovat, jsou-li OÚ zpracovávány správcem na základě oprávněného zájmu, nebo ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Správce je povinen informovat poskytovatele OÚ na základě jakých zákonných důvodů příp. jakého výkonu veřejné moci ke zpracování OÚ dochází. V případě, že správce osobních údajů neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, správce osobních údajů zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

5.5                Právo na omezení OÚ

Právo na omezení OÚ umožňuje poskytovateli umezit zpracování OÚ do doby, než budou vyjasněny důvody zpracování těchto OÚ. Omezení zpracování nelze uplatnit pro zákonné povinnosti správce.

5.6                Přenositelnost OÚ

Poskytovatel OÚ má právo na přenositelnost OÚ – tj. poskytnutí OÚ ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu. V případě, že to bude technicky možné a bude řádně určena a autorizovatelná osoba jiného správce, kterému bude chtít poskytovatel OÚ předat, bude možné i předání těchto údajů jinému správci. Toto právo je uplatnitelné pouze u elektronického zpracování na základě souhlasu, smlouvy nebo automatizovaného zpracování. Toto právo nelze uplatnit, pokud se jedná o zpracování OÚ nezbytném pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebude možné žádosti vyhovět.

5.7                Podat stížnost u dozorového orgánu

V případě neoprávněného zpracování OÚ má poskytovatel OÚ právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz ).

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }