Informace podle zákona o svobodně přístupných informacích

Organizační řád Důležité předpisy Kontaktní spojení Úřední hodiny Směrnice Právní předpisy vydané v působnosti města Jednací řád Výroční zprávy Záznamy o poskytnutých informacích Zpracování osobních údajů organizací

Název

Město Slavkov u Brna

Důvod a způsob založení

 • Obec je základním samosprávným společenstvím občanů.
 • Tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce, a řídí se zejména zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
 • Slavkov u Brna je městem.
 • Jeho hlavními orgány jsou zastupitelstvo města, rada města a starosta.
 • Obec spravuje své záležitosti samostatně  v samostatné působnosti obce.
 • Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví.
 • Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.
 • Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost.
 • Nadřízeným správním orgánem orgánů obce je Krajský úřad Jihomoravského kraje.
 • Orgánem kontrolním a dozorovým je ve vztahu k samostatné působnosti Ministerstvo vnitra a ve vztahu k působnosti přenesené Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Kontaktní spojení

Adresa úřadu Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna
Telefon +420 544 121 111, +420 544 121 119
Fax +420 544 121 171
Oficiální WWW stránka www.slavkov.cz
Podatelna elektronické pošty (oficiální e-mail úřadu) mesto@slavkov.cz
Podatelna elektronické pošty s elektronickým podpisem podatelna@slavkov.cz
Případné platby můžete poukázat 729731/0100
00292311
DIČ CZ00292311
Datová schránka zrvbwe4

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Palackého nám. 260 (nová budova)

 • Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad
 • Odbor správních činností
 • Oddělení dopravně správních agend
 • Oddělení životního prostředí
 • Odbor sociálních věcí

Palackého nám. 65 (stará budova)

 

 • Vedení města
 • Odbor finanční
 • Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí
 • Odbor správy majetku, investic a rozvoje
 • Odbor správy budov a tepelného hospodářství
 • Odbor vnějších vztahů

Palackého nám. 89 (Panský dům)

 • Oddělení dopravně správních agend

Úřední hodiny

Pondělí a středa 07:30 – 11:30 | 12:30 – 17:00 úřední dny
Úterý  8:00 – 13:00 hod. úřední den 
Čtvrtek a pátek  8:00 – 13:00 hod. neúřední dny 

Provozní doba značí pouze, kdy je otevřená budova úřadu.
Není to to samé, jako úřední hodiny !

V úterý je úřední den pouze na agendách: pasy, řidičské průkazy a registr vozidel.

V pátek je úřední den pouze na přepážce „občanské průkazy“

Vaše dotazy Vám pracovníci MěÚ mohou zodpovědět i e-mailem nebo telefonicky. V případě potřeby se s nimi můžete dohodnout na dalším postupu.

Aktuální organizační struktura městského úřadu

 

Městský úřad poskytne informace dle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,  žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.

 

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec postupuje

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení)
 • Zákon č. 250/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 466/1991 Sb., živnostenský zákon
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Právní předpisy upravující činnosti obce jsou ve fyzické podobě k nahlédnutí v úředních hodinách na odboru kancelář tajemníka.

Podání žádosti, stížnosti, návrhu či podnětu

Žádost, stížnost, návrh či podnět lze podat osobně na podatelně Městského úřadu Slavkov u Brna, elektronicky nebo přes datovou schránku města. 

Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.

Z podání by mělo být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Konkrétní postupy pro nakládání s jednotlivými podáními adresovanými obci se liší dle věcné působnosti jednotlivých odborů.

Opravné prostředky

Místo, lhůtu a způsob, kterým lze podat příslušný opravný prostředek proti rozhodnutí obce o právech a povinnostech osob stanoví vždy právní předpis, do jehož působnosti vydání napadeného rozhodnutí spadá. 

Opravným prostředkem se rozumí zejména odvolání, stížnost, podnět k zahájení přezkumného řízení, žádost o obnovu řízení či soudní žaloba. 

Opravný prostředek musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Zejména se jedná o uvedení toho, kdo opravný prostředek podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem spatřuje důvod nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí. 

Opravný prostředek se zpravidla podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Tento správní orgán, pokud opravnému prostředku sám nevyhoví, zpravidla postoupí věc k rozhodnutí o opravném prostředku nadřízenému správnímu orgánu.

Postupy, formuláře, lhůty 

Postupy a formuláře potřebné při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání, včetně příslušných lhůt, naleznete ZDE.

Výroční zprávy o poskytnutých informacích


Warning: filesize(): stat failed for /var/www/www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2023/09/Vyrocni-zprava-2022.pdf in /var/www/www.slavkov.cz/wp-content/themes/slavkov/functions/core/functions.php on line 507
Výroční zpráva 2022 [pdf | 0 B]
Výroční-zpráva-2020 [docx | 22.3 kB]
Výroční-zpráva-2019 [pdf | 280.9 kB]
Výroční-zpráva-2017 [pdf | 77.8 kB]
Výroční-zpráva-2016 [pdf | 80.1 kB]
Vyrocni-zprava-2021 [pdf | 200.5 kB]
Vyrocni_zprava-_2018 [pdf | 79.2 kB]

Záznamy o poskytnutých informacích


Warning: filesize(): stat failed for /var/www/www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2023/09/Z106_ke-zverejneni_2020.docx in /var/www/www.slavkov.cz/wp-content/themes/slavkov/functions/core/functions.php on line 507

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2023/09/Lekarna-Slavkov_rev22.doc in /var/www/www.slavkov.cz/wp-content/themes/slavkov/functions/core/functions.php on line 507

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2023/09/Duvodova-zprava-Pronajem-prostor-Lekarna-na-poliklinice-ve-Slavkove-u-Brna-RM-11-05-2023-anonym.pdf in /var/www/www.slavkov.cz/wp-content/themes/slavkov/functions/core/functions.php on line 507

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2023/09/16-2023_prilohy.pdf in /var/www/www.slavkov.cz/wp-content/themes/slavkov/functions/core/functions.php on line 507

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2023/09/Priloha-c.-1_ENBRA_prikaz.pdf in /var/www/www.slavkov.cz/wp-content/themes/slavkov/functions/core/functions.php on line 507

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2023/09/Vyrocni-zprava-2022.pdf in /var/www/www.slavkov.cz/wp-content/themes/slavkov/functions/core/functions.php on line 507
Z106_ke-zveřejnění_2020 [docx | 0 B]
Lekarna-Slavkov_rev22 [doc | 0 B]
Duvodova-zprava-Pronajem-prostor-Lekarna-na-poliklinice-ve-Slavkove-u-Brna-RM-11-05-2023-anonym [pdf | 0 B]
16-2023_prilohy [pdf | 0 B]
Priloha-c.-1_ENBRA_prikaz [pdf | 0 B]
Záznamy 2023 [docx | 66 kB]
Výroční zpráva 2022 [pdf | 0 B]
Příloha 47-2023 Posudek výpočet činitele [pdf | 1.1 MB]
Příloha 46-2023 Zápis [pdf | 108.3 kB]
Příloha 46-2023 Urbanistická studie [pdf | 461.9 kB]
Příloha 46-2023 Cenová nabídka [pdf | 180.6 kB]
Priloha 46-2023 Důvodová zpráva. [pdf | 65.3 kB]
Záznamy ke zveřejnění [docx | 84.7 kB]
Příloha 47-2023. Posudek [pdf | 1.2 MB]
Příloha 47-2023 Žádost o povolení kácení [pdf | 677.2 kB]
Příloha 47-2023 Rozhodnutí [pdf | 794.6 kB]
× Nenechte si ujít