Druhopis matričního dokladu

Jaké doklady s sebou:

K písemné žádosti žadatel předloží

  • Platný občanský průkaz, popř. cestovní pas
  • Matriční doklad k prokázání příbuzenského vztahu
  • Popř. plnou moc s úředně ověřeným podpisem, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

Správní poplatek:

Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství      300,-  Kč

Vyřizuje

Winterová Vladislava
matrika
+420 544 121 122
Elznerová Lenka
matrika
+420 544 121 114