Změna jména nebo příjmení

Jaké doklady s sebou

 •  Žádost o povolení změny jména nebo příjmení, která obsahuje
 •  Jméno, popř. jména, příjmení, popř. rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství, partnerství žadatele,
 •  Rodné číslo
 •  Místo trvalého pobytu žadatele, popř. nezletilého dítěte
 •  Jméno, popř. jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil
 •  Údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte
 •  Odůvodnění
 •  Případně další údaje

K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení musí být přiložen

 •  Rodný, popř. oddací list žadatele nebo  nezletilého dítěte, popř. doklad o uzavřeném partnerství
 •  Jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 •  Jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera
 •  Jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list
 •  Doklad o místu trvalého pobytu na území ČR
 •  Doklad o státním občanství
 •  Souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popř. jmen a příjmení

K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte musí být dále přiložen písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas

Není-li souhlas činěn před matričním úřadem, který rozhoduje o změně jména nebo příjmení nezletilého dítěte, musí být podpis na souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen

Správní poplatky:

Vydání povolení změny příjmení hanlivého nebo směšného                                200,- Kč

Vydání povolení změny příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení         300,- Kč  

Vydání povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech               3.000,- Kč

Vyřizuje

Winterová Vladislava
matrika
+420 544 121 122
Elznerová Lenka
matrika
+420 544 121 114