Vystavení matričních dokladů

Matriční úřad Slavkov u Brna vede matriční knihy pro obce: Heršpice, Hodějice, Holubice, Kobeřice u Brna, Němčany, Nížkovice, Vážany nad Litavou a Velešovice.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Komu a za jakých podmínek

 • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny 
 • pro úřední potřebu státních orgánů České republiky nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků;
 • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949;
 • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před státními orgány České republiky nebo před orgány územních samosprávných celků;
 • osobě, která prokáže, že je to nezbytné k uplatnění právních nároků v cizině.

Podmínky a postup řešení:

Matriční úřad vydá prvopis matričního dokladu:

 • rodného listu při narození;
 • oddacího listu při uzavření manželství;
 • dokladu o registrovaném partnerství při uzavření partnerství
 • úmrtního listu při úmrtí;

a zašle jej oprávněné osobě do vlastních rukou s doručenkou, nebo jej vydá osobně, po předložení platného průkazu totožnosti.

Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství vám může matriční úřad v místě, kde k matriční události došlo, vydat jeho druhopis.

 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • S ústní či písemnou žádostí o vydání požadovaného dokladu se obraťte na matriční úřad podle místa narození, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství nebo úmrtí.
  Matriční úřad vede matriční knihy pro obec, v níž má sídlo, a dále pro obce patřící do jeho správního obvodu, vymezené prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 207/2001 Sb., která provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.) Nevíte-li, který matriční úřad vede matriční knihu, do níž chcete nahlédnout, obraťte se na příslušný krajský úřad, případně kterýkoliv matriční úřad.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • průkaz totožnosti;
 • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců;
 • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce,
 • případnou ústní či písemnou žádost o vydání druhopisu požadovaného dokladu.

Formuláře:

 • nejsou stanoveny žádné formuláře.

Správní a jiné poplatky:

 • Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek.
 • Za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek ve výši 300 Kč v hotovosti

Vyřizuje

Winterová Vladislava
matrika
+420 544 121 122
Elznerová Lenka
matrika
+420 544 121 114